Çështje Dëmshpërblimesh

Ligji për lëndimet personale është krijuar për të siguruar mbrojtje dhe të drejta ligjore për viktimat që janë dëmtuar fizikisht, mendërisht ose emocionalisht që vdesin nga pakujdesia ose keqbërja e një pale tjetër. Ligjet e dëmtimeve personale zbatohen për shumë raste të ndryshme, përfshirë rastet në të cilat një person ka vepruar si neglizhent që çoi në dëmtimin e një personi tjetër. Disa raste të këtyre llojeve janë keqpërdorimi mjekësor, aksidentet e rrëshqitjes dhe rënies, aksidentet automobilistike dhe shumë raste të tjera të torturave toksike.

Rastet kur një person ose entitet me qëllim i ka shkaktuar dëm një personi tjetër siç është vrasja, sulmi ose ryshfeti. Rastet kur një person ka kryer pa vetëdije një veprim që i ka shkaktuar dëm një personi tjetër nga neglizhenca nga ana e tij. Ai do të jetë ende përgjegjës për një kërkesë nga pala tjetër. Disa shembuj të këtyre llojeve përfshijnë raste të kafshimit të qenve, pretendime për përgjegjësi ndaj produktit dhe të tjera.

Rastet që përfshijnë fyerjen e një personi tjetër ose fyerjen e karakterit të tij. Qëllimi kryesor i ligjit për dëmtimet personale është të sigurohet që viktimat e dëmtuara të kenë të drejta ligjore dhe të kompensohen financiarisht për humbjen dhe vuajtjet që përndryshe nuk do të duhej të duronin. Ligjet e dëmtimeve personale kërkojnë që njerëzit dhe kompanitë të ndërveprojnë dhe të kryejnë detyrat e tyre me kujdes dhe vëmendje.

2220