Ndryshime ne proceduren e gjykimit te shkurtuar!

Më 30.05.2021 ka hyrë në fuqi ligji nr. 41/2021, datë 23.03.2021, i cili ka ndryshuar qenësisht procedurën dhe vendimarrjen gjatë seancës paraprake, në procesin penal. Tanimë, kur i pandehuri paraqet kërkesë për gjykim të shkurtuar, gjyqtari i seancës paraprake jo vetëm verifikon aspektet formalo-procedurale të kërkesës, por edhe shprehet lidhur me pranimin ose jo të saj.

Në dallim nga parashikimi i mëparshëm i K.P.Penale, sipas së cilit kërkesa paraqitej gjatë seancës paraprake, në të cilën gjyqtari e administronte (pasi verifikonte elementet formale të saj), por pranimi ose rrëzimi i saj, bëhej nga gjyqtari i seancës gjyqësore, tanimë është gjyqtari i seancës paraprake, i cili shprehet edhe për këtë çështje.

Nëse kërkesa pranohet nga gjyqtari i seancës paraprake, çështja nuk kalon për shqyrtim në seancë gjyqësore (në themel), por zgjidhet përfundimisht në seancën paraprake.

Për këtë arsye, sipas nenit 332/dh, pika 1, shkronja “c”, të K.P.Penale, të ndryshuar me ligjin nr. 41/2021, gjyqtari i seancës paraprake, pasi pranon kërkesën për gjykim të shkurtuar, si dhe administron aktet, duke i dhënë fund hetimit gjyqësor, vendos kalimin e çështjesh në diskutime përfundimtare, duke iu dhënë kohë palëve, deri në 15 ditë, për t’u përgatitur, për të paraqitur konkluzione të tilla.

What services are available for crime victims

It is important that you hire a lawyer too as all companies, irrespective of their size needs legal representation. When you start your business, you will find that you need legal guidance at every step and at different phases of the business life, from the initial incorporation to raising capital for expansion to hiring employees, you need the services of a good lawyer. It goes without saying that most businessmen cannot handle the legal matters in a way that professional and competent lawyers can.

Read more “What services are available for crime victims”