Mbajtja e regjistrave të korrespondencës së të burgosurve në një server IT të gjyqësorit ishte në kundërshtim me Konventën

Në rastin Nuh Uzun dhe të tjerët kundër Turqisë (kërkesa nr. 49341/18 dhe 13 kërkesa të tjera) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut gjeti

  • njëzëri se kishte pasur shkelje të Nenit 8 (e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare/ e drejta për respektimin e korrespondencës) të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut;
  • me shumicë votash (6 me 1) se gjetja e shkeljes në vetvete përbënte mjaft përmbushje të drejtë sa i përket dëmit jospecifik të pësuar nga kërkuesit.

Rasti kishte të bënte kryesisht me ngarkimin e korrespondencës së kërkuesve, ndërsa ata ishin në mbajtje, në Rrjetin e Serverit Kombëtar Gjyqësor (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi – “UYAP”).

Gjykata konsideroi se korrespondenca private e kërkuesve kishte gjasa të përmbante të dhëna personale që hyjnë në fushën e mbrojtjes së jetës së tyre private. Kur kemi të bëjmë me të dhënat personale në veçanti, është qenësore të ketë rregulla të qarta, të hollësishme që rregullojnë fushëveprimin dhe zbatimin e atyre masave, bashkë me garancat minimale që synojnë ruajtjen e integritetit dhe konfidencialitetit të të dhënave dhe procedurat për asgjësimin e tyre, për t’u ofruar garancitë e duhura personave të përfshirë. Gjykata gjeti se ngarkimi i korrespondencës së të burgosurve të ndaluar dhe të dënuarve në serverin e UYAP-së doli drejtpërdrejt dhe posaçërisht nga një udhëzim i nxjerrë nga Ministria e Drejtësisë më 10 tetor 2016 dhe i rinxjerrë më 1 mars 2017. Gjykata vuri në dukje se udhëzimi u ishte drejtuar prokurorëve publikë dhe autoriteteve të burgjeve.

Dokumentet në fjalë ishin, pra, dokumente të brendshme të papublikuara, të cilat në parim nuk kishin fuqi detyruese. Sipas këndvështrimit të Gjykatës, tekstet e këtij lloji, të cilat nuk ishin nxjerrë nga ndonjë pushtet rregullues, nuk mund të konsideroheshin si “ligje” me “veçori” të mjaftueshme për qëllime të praktikës gjyqësore të Gjykatës. Së këndejmi, ndërhyrja në të drejtën e kërkuesve për të respektuar jetën private dhe korrespondencën e tyre nuk mund të thuhet se ka qenë “në përputhje me ligjin” brenda kuptimit të Nenit 8 të Konventës.

Referencat nga faqja zyrtare e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë njofton se në datën 18.02.2022, mori në shqyrtim në seancë gjyqësore çështjen penale Nr.70007-00466-00-2019 i Regj.Themeltar, më palë kërkuese K.D. dhe palë e interesuar: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë; Zyra e Gjendjes Gjyqësore pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve.

Gjatë shqyrtimit të çështjes në seancë gjyqësore, Kolegji vlerëson se ndërmjet Kolegjit Penal dhe Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si edhe midis gjykatave të rrethit gjyqësor dhe gjykatave administrative, ka qëndrime të ndryshme në lidhje me çështjen, se cila është gjykata kompetente për të shqyrtuar kërkesat me objekt rehabilitimin e të dënuarit sipas nenit 69 të Kodit Penal.

Në përfundim të këtij gjykimi, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, mbështetur në nenin 438 të Kodit të Procedurës Penale, vendosi:

I. Kalimin në seancë gjyqësore me trup gjykues prej 5 gjyqtarësh për shqyrtimin e çështjes penale me nr. 70007-00466-2019, datë regjistrimi 06.05.2019, me qëllim njësimin e praktikës gjyqësore në lidhje me çështjet:

1. A përfshihet në fazën e ekzekutimit të vendimit penal, procesi i hedhjes së të dhënave, shënimeve dhe heqja e tyre në regjistrin e gjendjes gjyqësore, sipas përcaktimeve të neneve 481-485 të Kodit të Procedurës Penale?

2. Cilit juridiksion i përket kompetenca e Zyrës së Gjendjes Gjyqësore për mbajtjen dhe përpunimin e të dhënave, për dhënien e informacionit apo për pretendimet eventuale mbi saktësinë e këtij informacioni që përmban regjistri i gjendjes gjyqësore?

3. Kur një person pretendon se plotëson kriteret ligjore për të përfituar nga rehabilitimi, sipas nenit 69 të Kodit Penal, por nuk arrin të realizojë këtë të drejtë, për shkak të refuzimit të shfaqur nga Zyra e Gjendjes Gjyqësore, cila është gjykata kompetente që vendos për zgjidhjen e kësaj mosmarrëveshjeje?

4. Si ndikon kryerja e një vepre tjetër penale gjatë kohës që nuk është plotësuar afati i rehabilitimit të të dënuarit sipas nenit 69 të Kodit Penal?

5. A përbën kryerja e një vepre tjetër penale shkak që subjektit t’i mohohet e drejta për të përfituar nga instituti i rehabilitimit apo kjo përbën shkak vetëm për ndërprerjen e afatit që parashikon neni 69 i Kodit Penal?

II. Zhvillimin e seancës gjyqësore në datën 11.03.2022, ora 09.30.

MOTORRET ELEKTRIK, MUND T’JU SHPIEN EDHE NE BURG.

Ligji parashikon se per motomjetet, ku bejne pjese edhe motorret elektrike si me poshte, duhet te pajiseni me leje drejtimi , patente per ti drejtuar ata.

Motomjet quhet edhe motorri elektrik i cili ka ose shpejtesi mbi 50 kmh , ose dy ndenjëse ose fuqi motorrike mbi 4 kw.

Ne nenin 52 pika 4, të ligjit nr. 8378, dt. 22.07.1998, Kodi Rrugor, parashikohet se:

1-Ciklomotorët janë mjete me motorr, me dy ose tre rrota që kanë këto karakteristika:

a) Motorr me cilindrate jo më të mëdha se 50 cc……

b) Aftësi lëvizëse mbi rrugë horizontale me një shpejtësi deri në 50 km/h, nqs është motor me djegie të brendshme,

c) Ndenjëse njëvendëshe që nuk lejon transportin e një njeriu tjetër përveç drejtuesit të mjetit,

2-. Ciklomotorët me tri rrota, në sajë të ndërtimit të tyre, mund të përdoren për transport mallrash; pesha e përgjithshme me ngarkesë të plotë dhe përmasat gabaritë nuk mund të jenë më të mëdha se sa kufijtë e përcaktuar me udhëzim të veçantë të Ministrisë që mbulon veprimtarinë përkatëse, në përputhje me normativat e Komunitetit Evropian

3- Karakteristikat, për të cilat bëhet fjalë në pikat 1 dhe 2, janë karakteristikat konstruktive të mjetit. Në aktet në zbatim janë përcaktuar kriteret për përcaktimin e karakteristikave të sipërtreguara dhe mënyrat për kontrollin e tyre, si dhe udhëzimet teknike për verifikimin e tyre me gjendjen faktike.

4- Mjetet e mësipërme kur e kalojnë kufirin e përcaktuar, qoftë dhe për njërën prej karakteristikave të treguara në pikat 1 dhe 2 konsiderohen motomjete.

Me ndryshimet e bëra në Kodin Rrugor me ligjin nr. 175/2014, në nenin 115 pika 3 përcaktohet kategorizimi i lejeve të drejtimit për motomjetet dhe automjetet, ndërsa në nenin 123 pika 2/ë, vlefshmëria e tyre.

Neni 115 pika 3 për kategorinë AM parashikon: “Çiklomotorë me dy rrota, kategoria L1, me shpejtësi maksimale më e madhe se 25 km/h dhe jo më shumë se 45 km/h; fuqia cilindrike e të cilit më e vogël apo e barabartë me 50 cm 3 nëse është me djegie të brndshme, apo fuqia maksimale e vazhdueshme është më e vogël apo e barabartë me 4 kw për motorët elektrike.

Ndërsa neni 123 pika 2/ë për vlefshmërinë e lejedrejtimit parashikon, Leje drejtimi e kategorisë B është e vlefshme në territorin kombëtar për të drejtuar mjete rrugore me tri rrota me fuqi më të madhe se 15 kw si dhe motomjetet e kategorisë A1, me kusht që mbajtësi i lejedrejtimit të jetë të paktën 21 vjeç.

Pra, për të drejtuar një motomjet apo nje motorr elektrik si me siper është e nevojshme të kaloni një provim te kontrollit të njohurive teorike dhe pas provës së verifikimit të aftësive drejtuese e të sjelljes, Ju mund te pajiseni me lejedrejtimi. Vetem keshtu mund ti shmangeni burgut.

Ndryshime ne proceduren e gjykimit te shkurtuar!

Më 30.05.2021 ka hyrë në fuqi ligji nr. 41/2021, datë 23.03.2021, i cili ka ndryshuar qenësisht procedurën dhe vendimarrjen gjatë seancës paraprake, në procesin penal. Tanimë, kur i pandehuri paraqet kërkesë për gjykim të shkurtuar, gjyqtari i seancës paraprake jo vetëm verifikon aspektet formalo-procedurale të kërkesës, por edhe shprehet lidhur me pranimin ose jo të saj.

Në dallim nga parashikimi i mëparshëm i K.P.Penale, sipas së cilit kërkesa paraqitej gjatë seancës paraprake, në të cilën gjyqtari e administronte (pasi verifikonte elementet formale të saj), por pranimi ose rrëzimi i saj, bëhej nga gjyqtari i seancës gjyqësore, tanimë është gjyqtari i seancës paraprake, i cili shprehet edhe për këtë çështje.

Nëse kërkesa pranohet nga gjyqtari i seancës paraprake, çështja nuk kalon për shqyrtim në seancë gjyqësore (në themel), por zgjidhet përfundimisht në seancën paraprake.

Për këtë arsye, sipas nenit 332/dh, pika 1, shkronja “c”, të K.P.Penale, të ndryshuar me ligjin nr. 41/2021, gjyqtari i seancës paraprake, pasi pranon kërkesën për gjykim të shkurtuar, si dhe administron aktet, duke i dhënë fund hetimit gjyqësor, vendos kalimin e çështjesh në diskutime përfundimtare, duke iu dhënë kohë palëve, deri në 15 ditë, për t’u përgatitur, për të paraqitur konkluzione të tilla.