REGJISTRIMI I PRONARËVE PËRFITUES, AFATI I FUNDIT DATA 30 QERSHOR 2021

Ligji Nr. 112/2020 “Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues”, është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 149, datë 13.08.2020, dhe ka hyrë në fuqi në datën 28 Gusht 2021, është në fazën e shtrirjes së efekteve të tij, me krijimin e Regjistrit të Pronarëve Përfitues. Gjithashtu në zbatim të këtij ligji është miratuar VKM nr. 1088, datë 24.12.2020 “Për përcaktimin e mënyrës dhe të procedurave të regjistrimit e publikimit të të dhënave për pronarët përfitues, si dhe të njoftimit nga autoritetet shtetërore kompetente e nga subjektet e detyruara”, e cila ka hyrë në fuqi në datën 30.12.2020.

Sipas këtij ligji, me përjashtim të personave fizikë tregtarë, personat juridikë dhe ndërmarrjet, aksionari i vetëm i të cilëve janë institucionet qëndrore dhe/ose vendore të Republikës së Shqipërisë, komunitetet fetare dhe partitë politike, subjektet e mëposhtme do të konsiderohen Subjekte Raportues dhe kanë detyrimin të raportojnë/regjistrojnë pronarët përfitues:

 • shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar;
 • shoqëritë aksionare;
 • shoqëritë kolektive;
 • shoqëritë komandite;
 • zyrat e përfaqësimit dhe degët e shoqërive të huaja;
 • shoqëritë e kursim kreditit dhe unionet e tyre;
 • shoqëritë e bashkëpunimit të ndërsjelltë;
 • shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor;
 • cdo subjekt tjetër juridik, i cili me ligj detyrohet të regjistrohet pranë QKB-së;
 • organizatat joftimiprurëse, etj.

Sipas ligjit, “Pronar përfitues”, do të konsiderohet:

 1. Individi i cili ka në pronësi ose kontrollon i fundit një subjekt juridik, përmes pronësisë direkte ose indirekte të 25% ose më tepër të:
  • aksioneve ose të drejtave të votimit;
  • pjesëmarrjes në kapitalin e atij entiteti;
  • përmes kontrollit nëpërmjet mjeteve të tjera;
  • përfiton nga transaksionet e kryera nga personi juridik në emër të tij.
 2. Themeluesi, përfaqësuesi ligjor ose individi që ushtron kontrollin e fundit efektiv në administrimin dhe kontrollin e organizatave jofitimprurëse.
 3. Krijuesi i trust-it, kujdestari/i mirëbesuari, mbrojtësi, nëse ka dhe përfituesit ose kur personat që përfitojnë nga marrëveshja ligjore ose entiteti ende nuk janë përcaktuar, klasa e personave për interesin kryesor të të cilëve marrëveshja ligjore ose entiteti është krijuar ose operon; cdo individ tjetër që ushtron kontrollin e fundit mbi trustin me anë të pronësisë direkte ose indirekte ose me mjete të tjera.

Identifikimi i Pronarit Përfitues.

Personi i autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues në aplikimin elektronik për regjistrimin e pronarit përfitues bashkëlidh dokumentacionin e nevojshëm shoqërues, në format elektronik dhe aktet të tilla si:

 1. dokumentacionin e identifikimit dhe emrin e subjektit raportues;
 2. ekstraktin e subjektit;
 3. ekstrakti i personit juridik që zotërohet nga individi i regjistruar dhe rezulton ortak/aksionar në subjektin juridik;
 4. statuti dhe aktet e brendshme të shoqërisë;
 5. kontrata ose cdo dokument tjetër që vërteton se individi i regjistruar është pronari përfitues i subjektit, sipas pronësisë „direkte“ apo „indirekte“.
 • Pronësi direkte– është pronësia e mbajtur nga një individ prej 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit ose të interesave të pronësisë në një subjekt raportues;
 • Pronësi indirekte– është pronësia e mbajtur ose kontrolli i ushtruar nga një individ në një ose më shumë persona juridikë, të cilët vecmas ose së bashku zotërojnë 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit ose interesave të pronësisë në një subjekt raportues.
  • Në rast se nuk mund të identifikohet dot individi zotërues i 25% ose më tepër, duhet të identifikohet dhe regjistrohet si pronar përfitues individi që:
   1. përcakton vendimet e marra, ose;
   2. kontrollon në cdo lloj mënyre zgjedhjen, emërimin dhe largimin e shumicës së organeve vendimmarrëse dhe/ose organeve ekzekutive të personit juridik.
  • Nëse edhe në këtë rast nuk identifikohet dot pronari përfitues, atëhere subjektet raportuese duhet të identifikojnë dhe regjistrojnë, si pronar përfitues, individin/ët që mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjekteve raportues.
  • Për të dy rastet e mësipërme, subjekti raportues duhet të dorëzojë edhe një deklaratë me shkrim të nënshkruar nga përfaqësusei ligjor i subjektit raportues, në të cilën të përcaktohen saktësisht hapat e ndërmarra për identifikimin si pronar përfitues të individit.

Afati i caktuar për regjistrim

Subjektet raportuese ekzistuese duhet të identifikojnë pronarët përfitues dhe të krijojnë e të mbajnë dokumentat përkatëse për ta, jo më vonë se data 31 dhjetor 2020. Megjithatë, afati  për regjistrimin e të dhënave të kërkuara për pronarët përfitues është brenda 60 ditëve kalendarike nga data e krijimit të Regjistrit të Pronarëve Përfitues (që pritej të ishte data 31 Mars 2021).

Me Aktin Normativ Nr. 12, datë 25.03.2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 112/2020, “Për regjistrin e pronarëve përfitues“, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 49, datë 29.03.2021 afati është shtyrë deri në datën 30 Qershor 2021.

Subjektet e regjistruar për herë të parë duhet të raportojnë të dhënat për pronarët përfitues brenda 30 ditëve nga data e regjistrimit. Përvec regjistrimeve fillestare, subjektet kanë detyrimin të raportojnë për cdo ndryshim në këto të dhëna brenda afatit 30-ditor nga data e regjistrimit të ndryshimit.

Procedura e aplikimit për regjistrim

Aplikimi për regjistrimin fillestar dhe/ose për përditësimin ose ndryshimin e të dhënave për pronarët përfitues bëhet nga personi i autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues nëpërmjet sportelit elektronik.

 1. Personi i autorizuar pajiset me nënshkrimin elektronik, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për nënshkrimin elektronik;
 2. Personi i autorizuar identifikon pronarët përfitues sipas parashikimit të ligjit dhe siguron dokumentacionin e nevojshëm;
 3. Identfikimi elektronik në portalin unik të shërbimeve e-Albania, plotësimi i formularit dhe depozitimi i dokumentacionit brenda afatit ligjor;
 4. Pranimi i aplikimit dhe reflektimi i të dhënave në regjistër.

Kundërvajtejet administrative

 • Mosregjistrimi fillestar i të dhënave për pronarin përfitues të tij brenda afateve dënohet me gjobë 250,000 lekë (shoqëritë ekzistuese), dhe 500,000 lekë (shoqëritë krijuara rishtazi);
 • Mosregjistrimi i cdo ndryshimi në të dhënat e regjistruara brenda 30 ditëve dënohet me gjobë 250,000 lekë;
 • Për shkeljet e mësipërme dënohet me gjobë prej 150,000 lekësh dhe përfaqësuesi ligjor i subjektit të regjistruar, person juridik;
 • Për subjektet, që kryejnë shkeljet e parashikuara më sipër, për më tepër se një herë, gjobat do të dyfishohen;
 • QKB-ja dhe autoriteti përgjegjës për mbajtjen e regjistrit të OJF-ve, për subjektet raportuese që kryejnë shkeljet e mësipërme, nuk do të ofrojnë shërbimet e tyre deri në pagimin e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarin përfitues.

Vizat e reja me afat deri ne 10 vjet per te udhetuar per ne Amerike!

Zv.konsullja e SHBA-ve në Shqipëri, Crystal Overmyer ka dhënë me tepër detaje lidhur me zgjatjen e vlefshmërisë së vizave turistike dhe biznesit nga 3 në 10 vjet.

Ajo tha se SHBA gjatë kësaj periudhe është duke procesuar një numër të madh kërkesash për vizë, duke qenë se dy vitet e fundit ato u reduktuan për shkak të pandemisë.

Overmyer tha se duke qenë se në vitin 2021 nuk janë shumë viza, këtë vit ata do i rikthehen shërbimeve për të bërë të mundur sa më shumë viza për qytetarët, duke shtuar se procesi i aplikimit do të mbetet i njëjtë.

Pse u mor tani ky vendim?

Kohë pas kohe SHBA vlerësojnë vlefshmërinë e vizave dhe kjo ka të bëjë me reciprocitetin e marrëdhënieve që vendet e tjera vendosin mbi qytetarët amerikan. Kjo tregon se pjesa e vlefshmërisë së vizave B1 dhe B2 është ndryshuar në 10 vite për shqiptarët pas 1 prillit. Ne e shpërndamë këtë lajm këtë vit në 100 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve të Shqipërisë dhe SHBA-së. Dy vendet  kanë histori shumë të gjatë me njera-tjetrën.

Shqiptarët kanë miq në Amerikë dhe do vazhdojmë të krijojmë lehtësira për udhëtimet e shqiptarëve në Amerikë. Këto kanë qenë disa vite të vështira për shkak të pandemisë. Gjatë 2021 ne nuk kemi dhënë shumë viza. Por këtë vit ne po i rikthehemi shërbimeve. Ato filluan që vjet për vizat turistike do punojmë sa më shpejt që të procesojmë sa më shumë viza që të jetë e mundur. Ne po punojmë shumë shpejt.

Kjo do të thotë që ne s’do plotësojmë më dokumente apo do të kalojmë të gjitha fazat që kanë qenë dikur për vizën amerikane?

Procesi do të mbetet kryesisht i njëjti. Procesi është i thjeshtë, aplikantët do të plotësojnë një formular DS 160 që e gjejnë online, të paguajnë tarifën dhe të vijnë në takim me dokumentet e duhura. Nëse viza jepet ata marrin pasaportën dhe vendndodhjen. Dua të përmend edhe programin që nëse një qytetar ka pasur një vizë që ka skaduar në 48 muaj ata mund të riaplikojnë dhe nëse kualifikohen janë të gjithë të ftuar të shohin lajmet në ëebin tonë.

Me ndryshimin e kohëzgjatjes, ndryshon edhe afati i qëndrimit në SHBA?

Kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar që edhe pse viza vlen për 10 vjet, kjo nuk do të thotë që mund të rrish në Amerikë për 10 vite. Kjo do të thotë që mund të udhëtosh nga dhe për në SHBA në periudhën 10 vjeçare kur flasim për vizat turistike dhe biznes. Këto janë aktivitetet që përfshin kjo vizë. Ata që marrin këtë vizë mund të shkojnë për një periudhë 10 vjeçare për këtë lloj aktivitetesh.

Shtëpia e Bardhë miraton reformën e emigracionit!

 

Dhoma e Përfaqësuesve miratoi të premten një projekt-ligj masiv shpenzimesh me më shumë se 100 miliardë dollarë të destinuara për reformën e imigracionit.

Akti Build Back Better përfshin dispozita që mbrojnë deri në 7.1 milion emigrantë pa dokumente nga dëbimi dhe rikap më shumë se 2 milion Green Card të papërdorura.

“Kalimi i Aktit të Ndërtimit më të Mirë në Dhomën e Përfaqësuesve është një hap i jashtëzakonshëm drejt reformës së parë kuptimplote të imigracionit në një brez,” tha CEO i Studio Legale Zoto, Ilir Zoto. “Ky projekt-ligj do të transformojë jetën e miliona njerëzve, nga mbajtësit e vizave me aftësi të larta të bllokuar në Green Card, te anëtarët e familjeve të qytetarëve të SHBA-së dhe banorët e përhershëm, te njerëzit pa dokumente që kanë jetuar dhe kontribuar për kombin tonë prej vitesh. .”

Demokratët u detyruan të zvogëlojnë dispozitat e imigracionit pas refuzimit të përsëritur nga parlamentari i Senatit të propozimeve të tyre, duke thënë se ato nuk ishin në përputhje me rregullat e Senatit.

Projektligji nuk do të arrijë në Senat deri në dhjetor.

Në vijim janë dispozitat e imigracionit në propozim:

Lejet e punës për miliona emigrant: Demokratët po ofrojnë një opsion të përkohshëm lirimi me kusht – në thelb mbrojtje nga dëbimi dhe një leje pune – për afro 7 milionë emigrantë pa dokumente që kanë jetuar në vend që nga të paktën 1 janari 2011. Nga ata 7 milionë njerëz, rreth 1.5 milionë do të kualifikohen për të fituar Green Card përmes një anëtari të familjes amerikane. Kjo është një pjesë e konsiderueshme e rreth 11 milionë emigrantëve pa dokumente që jetojnë sot në SHBA. Ata që kualifikoheshin do të mbroheshin nga dëbimi dhe mund të merrnin një leje pune.

Rimarrja e Green Card: Nëse miratohet siç është shkruar aktualisht, projektligji mund të rikuperojë më shumë se dy milionë Green Card të autorizuara më parë nga Kongresi, të cilat kanë mbetur të papërdorura që nga viti 1992.

Sipas projektligjit aktual, disa aplikantë të Green Card të bazuara në punësim, të cilët kanë qenë në pritje të numrit të prapambetur për të paktën dy vjet, do të jenë në gjendje të paguajnë një tarifë shtesë prej 5,000 dollarë për të hequr dorë nga kufizimet vjetore dhe për çdo vend dhe për t’u bërë rezidentë të përhershëm për vite me rradhë – ose edhe dekada – më shpejt. Aplikantët me bazë familjare që kanë pritur të paktën dy vjet mund të aplikojnë për të hequr kufizimet me një tarifë prej 2500 dollarë.

Projektligji synon gjithashtu të mbrojë Green Card për fituesit e Vizave të Shumëllojshmërisë, të cilët u penguan të hynin në SHBA gjatë ndalimeve të ndryshme të udhëtimit të administratës së mëparshme, ndalimeve të hyrjes të lidhura me Covid-in dhe mbylljes së ambasadave dhe konsullatës.

Kredia tatimore për fëmijët: Nën administratën Trump, afërsisht një milion fëmijë me prindër pa dokumente u ndaluan të merrnin ndihmë financiare në lidhje me Covid-in. Projektligji i ri propozon ndryshimin e rregullit.

Nëse këto dispozita hyjnë apo jo në projektligjin përfundimtar të Senatit, mbetet e paqartë, por avokatët e imigracionit po festojnë përfshirjen e çdo reforme të imigracionit si një fitore.

“Tani i takon Senatit të bëjë gjithçka që është e nevojshme për ta miratuar këtë projektligj në ligj sa më shpejt të jetë e mundur,” tha Zoto. “Jeta e miliona familjeve varet në balancë dhe është koha për të përmbushur premtimin e kombit tonë – komunitetet tona të emigrantëve, familjet, miqtë dhe fqinjët kanë pritur mjaft gjatë.”

Keni pyetje rreth emigracionit të ligjshëm? Merrni përgjigjen e tyre nga avokatë të pavarur në rrjetin tonë për vetëm 3000 Lek në muaj.