PËRDITËSIMET E LOTARISË DV 2024 | A JENI GATI PËR APLIKIM PËR LOTARINË DV 2024?

Lotaria DV 2024: Është ëndrra e shumë njerëzve të shkojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë i vetmi vend në planetin Tokë qe te jep mundësinë e asaj që quhet Lotaria e Vizave të Shumëllojshmërisë (DV). Lotaria DV quhet ndryshe edhe Lotaria e Green Card.

 

Çfarë është Lotaria e Vizave të Shumëllojshmërisë (DV) apo Lotaria e Green Card?

Pyetje të tilla lindin herë pas here:

 • Çfarë është Lotaria e Vizave të Shumëllojshmërisë (DV) apo Lotaria e Kartës së Gjelbër?
 • Kush kualifikohet për të aplikuar për lotarinë e vizave të diversitetit?
 • Si aplikoni për lotarinë e vizave të diversitetit?
 • Çfarë ndodh nëse aplikoni dhe fitoni lotarinë e kartonit jeshil?

Ka kaq shumë gjëra për të ditur rreth Lotarisë së Vizave të Shumëllojshmërisë (DV) ose Lotarisë së Green Card.

Me kalimin e kohës, kjo faqe do të ndajë me seritë tuaja të çdo artikulli që nevojitet në të kuptuarit e Lotarisë së Vizave të Shumëllojshmërisë (DV) ose Lotarisë së Green Card.

Në këtë artikull, ju do të kuptoni gjithçka dhe jo vetëm për të aplikuar në fitimin e Lotarisë e Vizave të Shumëllojshmërisë (DV), por më e rëndësishmja është se si të filloni jetën tuaj dhe të keni sukses në Shtetet e Bashkuara nëpërmjet Lotarisë së Vizave të Shumëllojshmërisë (DV).

Shënim: Lotaria DV ka kaq shumë rregullore. Ndërsa jeni duke u përgatitur për Aplikimin e ardhshëm të Lotarisë DV2024, sigurohuni që të shmangni gabimet e panevojshme që mund t’ju kushtojnë nga përzgjedhja.

 

Cila është faqja e duhur e internetit për të aplikuar për Lotarinë DV? I Faqja në internet për të aplikuar Lotarinë DV 2024

Cila është faqja zyrtare e internetit që supozohet të përdorni për të aplikuar për lotarinë e vizave të diversitetit? Cila është faqja e internetit për aplikimin e lotarisë për Green Card?

Nëse shkoni te kërkimi në Google dhe shkruani formulimin “Green card lottery” ose “Lottery për viza të ndryshme”, do të gjeni rezultate të shumta kërkimi dhe shumica e këtyre rezultateve të kërkimit nuk janë webfaqja zyrtare e aplikacionit për lotarinë e vizave të diversitetit.

Aplikimi i lotarisë së vizave të diversitetit bëhet vetëm në një faqe interneti, vetëm nga qeveria e Shteteve të Bashkuara, e cila ka autoritetin për të operuar dhe për të kryer aplikimin e lotarisë. Ju duhet të dini se çdo faqe interneti e qeverisë amerikane ose departamenti i qeverisë amerikane duhet të ketë domenin që përfundon me “dot gov” (.gov)

 

Kuptimi i .gov

.gov do të thotë shkurtesa e “Qeveri”. Nëse ndonjë faqe interneti përfundon me .com .net .org ose çfarëdo qoftë ajo, kjo nuk është faqja e internetit e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Nëse po aplikoni në ndonjë faqe interneti dhe ajo faqe interneti nuk ka .gov në fund. dijeni me siguri që nuk po plotësoni formularin e duhur të Lotarisë për Viza të Shumëllojshmërisë (DV).

Pra, faqja e internetit për të aplikuar për Lotarinë e Vizave të Shumëllojshmërisë (DV) është www.dvprogram.state.gov

DV do të thotë Viza e Shumëllojshmërisë dhe është një program.

.state do të thotë departament i shtetit. Departamenti i Shtetit është Ministri i Punëve të Jashtme i cili është i ngarkuar për të aplikuar dhe lëshuar viza për njerëzit për të ardhur në Amerikë dhe më pas .gov (d.m.th. qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës).

Pra, nëse shkoni në ndonjë websajt tjetër, çfarëdo faqe interneti që ata e quajnë atë, ato nuk janë faqja zyrtare e internetit. Nëse plotësoni të dhënat tuaja atje dhe filloni të bëni çdo formë pagese ndaj tyre, qoftë me kartë krediti, kartë debiti, Western union në faqen e caktuar të internetit, vetëm dijeni se do të mashtroheni.

Shënim: Qeveria e SHBA nuk ka ndonjë adresë tjetër që ju do të plotësoni formularin dhe në atë formular do t’ju zhvendosin në një platformë tjetër. Të gjitha aplikimet dhe informacionet për Vizën e Shumëllojshmërisë (DV)

Lotaria do të gjendet në dvprogram.state.gov

Prandaj, kini kujdes se cilën faqe interneti do të përdorni për të plotësuar formularin e aplikimit për Lotarinë e Vizave të Shumëllojshmërisë (DV).

Lotaria për Viza të Shumëllojshmërisë (DV) 2024 | Datat e Aplikimit

Aplikimi për Lotarinë e Vizës së Shumëllojshmërisë (DV) është gjithmonë i hapur midis tetorit dhe nëntorit të çdo viti.

Aplikimi për DV2024 duhet të jetë i hapur nga tetori deri në nëntor 2022. Rezultatet duhet të dalin në maj 2023. Intervistat duhet të fillojnë në tetor 2023 deri në shtator 2023.

Cilat janë datat e aplikimit për këtë Lotari për Viza Diversiteti (DV)? Pritet që në muajin shtator, mesi i shtatorit, Departamenti i Shtetit të zbulojë datat për Lotarinë e Vizave të Shumëllojshmërisë (DV).

A mund ta merrni me mend se cilat do të jenë datat për aplikimin DV2024?

REGJISTRIMI I PRONARËVE PËRFITUES, AFATI I FUNDIT DATA 30 QERSHOR 2021

Ligji Nr. 112/2020 “Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues”, është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 149, datë 13.08.2020, dhe ka hyrë në fuqi në datën 28 Gusht 2021, është në fazën e shtrirjes së efekteve të tij, me krijimin e Regjistrit të Pronarëve Përfitues. Gjithashtu në zbatim të këtij ligji është miratuar VKM nr. 1088, datë 24.12.2020 “Për përcaktimin e mënyrës dhe të procedurave të regjistrimit e publikimit të të dhënave për pronarët përfitues, si dhe të njoftimit nga autoritetet shtetërore kompetente e nga subjektet e detyruara”, e cila ka hyrë në fuqi në datën 30.12.2020.

Sipas këtij ligji, me përjashtim të personave fizikë tregtarë, personat juridikë dhe ndërmarrjet, aksionari i vetëm i të cilëve janë institucionet qëndrore dhe/ose vendore të Republikës së Shqipërisë, komunitetet fetare dhe partitë politike, subjektet e mëposhtme do të konsiderohen Subjekte Raportues dhe kanë detyrimin të raportojnë/regjistrojnë pronarët përfitues:

 • shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar;
 • shoqëritë aksionare;
 • shoqëritë kolektive;
 • shoqëritë komandite;
 • zyrat e përfaqësimit dhe degët e shoqërive të huaja;
 • shoqëritë e kursim kreditit dhe unionet e tyre;
 • shoqëritë e bashkëpunimit të ndërsjelltë;
 • shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor;
 • cdo subjekt tjetër juridik, i cili me ligj detyrohet të regjistrohet pranë QKB-së;
 • organizatat joftimiprurëse, etj.

Sipas ligjit, “Pronar përfitues”, do të konsiderohet:

 1. Individi i cili ka në pronësi ose kontrollon i fundit një subjekt juridik, përmes pronësisë direkte ose indirekte të 25% ose më tepër të:
  • aksioneve ose të drejtave të votimit;
  • pjesëmarrjes në kapitalin e atij entiteti;
  • përmes kontrollit nëpërmjet mjeteve të tjera;
  • përfiton nga transaksionet e kryera nga personi juridik në emër të tij.
 2. Themeluesi, përfaqësuesi ligjor ose individi që ushtron kontrollin e fundit efektiv në administrimin dhe kontrollin e organizatave jofitimprurëse.
 3. Krijuesi i trust-it, kujdestari/i mirëbesuari, mbrojtësi, nëse ka dhe përfituesit ose kur personat që përfitojnë nga marrëveshja ligjore ose entiteti ende nuk janë përcaktuar, klasa e personave për interesin kryesor të të cilëve marrëveshja ligjore ose entiteti është krijuar ose operon; cdo individ tjetër që ushtron kontrollin e fundit mbi trustin me anë të pronësisë direkte ose indirekte ose me mjete të tjera.

Identifikimi i Pronarit Përfitues.

Personi i autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues në aplikimin elektronik për regjistrimin e pronarit përfitues bashkëlidh dokumentacionin e nevojshëm shoqërues, në format elektronik dhe aktet të tilla si:

 1. dokumentacionin e identifikimit dhe emrin e subjektit raportues;
 2. ekstraktin e subjektit;
 3. ekstrakti i personit juridik që zotërohet nga individi i regjistruar dhe rezulton ortak/aksionar në subjektin juridik;
 4. statuti dhe aktet e brendshme të shoqërisë;
 5. kontrata ose cdo dokument tjetër që vërteton se individi i regjistruar është pronari përfitues i subjektit, sipas pronësisë „direkte“ apo „indirekte“.
 • Pronësi direkte– është pronësia e mbajtur nga një individ prej 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit ose të interesave të pronësisë në një subjekt raportues;
 • Pronësi indirekte– është pronësia e mbajtur ose kontrolli i ushtruar nga një individ në një ose më shumë persona juridikë, të cilët vecmas ose së bashku zotërojnë 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit ose interesave të pronësisë në një subjekt raportues.
  • Në rast se nuk mund të identifikohet dot individi zotërues i 25% ose më tepër, duhet të identifikohet dhe regjistrohet si pronar përfitues individi që:
   1. përcakton vendimet e marra, ose;
   2. kontrollon në cdo lloj mënyre zgjedhjen, emërimin dhe largimin e shumicës së organeve vendimmarrëse dhe/ose organeve ekzekutive të personit juridik.
  • Nëse edhe në këtë rast nuk identifikohet dot pronari përfitues, atëhere subjektet raportuese duhet të identifikojnë dhe regjistrojnë, si pronar përfitues, individin/ët që mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjekteve raportues.
  • Për të dy rastet e mësipërme, subjekti raportues duhet të dorëzojë edhe një deklaratë me shkrim të nënshkruar nga përfaqësusei ligjor i subjektit raportues, në të cilën të përcaktohen saktësisht hapat e ndërmarra për identifikimin si pronar përfitues të individit.

Afati i caktuar për regjistrim

Subjektet raportuese ekzistuese duhet të identifikojnë pronarët përfitues dhe të krijojnë e të mbajnë dokumentat përkatëse për ta, jo më vonë se data 31 dhjetor 2020. Megjithatë, afati  për regjistrimin e të dhënave të kërkuara për pronarët përfitues është brenda 60 ditëve kalendarike nga data e krijimit të Regjistrit të Pronarëve Përfitues (që pritej të ishte data 31 Mars 2021).

Me Aktin Normativ Nr. 12, datë 25.03.2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 112/2020, “Për regjistrin e pronarëve përfitues“, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 49, datë 29.03.2021 afati është shtyrë deri në datën 30 Qershor 2021.

Subjektet e regjistruar për herë të parë duhet të raportojnë të dhënat për pronarët përfitues brenda 30 ditëve nga data e regjistrimit. Përvec regjistrimeve fillestare, subjektet kanë detyrimin të raportojnë për cdo ndryshim në këto të dhëna brenda afatit 30-ditor nga data e regjistrimit të ndryshimit.

Procedura e aplikimit për regjistrim

Aplikimi për regjistrimin fillestar dhe/ose për përditësimin ose ndryshimin e të dhënave për pronarët përfitues bëhet nga personi i autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues nëpërmjet sportelit elektronik.

 1. Personi i autorizuar pajiset me nënshkrimin elektronik, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për nënshkrimin elektronik;
 2. Personi i autorizuar identifikon pronarët përfitues sipas parashikimit të ligjit dhe siguron dokumentacionin e nevojshëm;
 3. Identfikimi elektronik në portalin unik të shërbimeve e-Albania, plotësimi i formularit dhe depozitimi i dokumentacionit brenda afatit ligjor;
 4. Pranimi i aplikimit dhe reflektimi i të dhënave në regjistër.

Kundërvajtejet administrative

 • Mosregjistrimi fillestar i të dhënave për pronarin përfitues të tij brenda afateve dënohet me gjobë 250,000 lekë (shoqëritë ekzistuese), dhe 500,000 lekë (shoqëritë krijuara rishtazi);
 • Mosregjistrimi i cdo ndryshimi në të dhënat e regjistruara brenda 30 ditëve dënohet me gjobë 250,000 lekë;
 • Për shkeljet e mësipërme dënohet me gjobë prej 150,000 lekësh dhe përfaqësuesi ligjor i subjektit të regjistruar, person juridik;
 • Për subjektet, që kryejnë shkeljet e parashikuara më sipër, për më tepër se një herë, gjobat do të dyfishohen;
 • QKB-ja dhe autoriteti përgjegjës për mbajtjen e regjistrit të OJF-ve, për subjektet raportuese që kryejnë shkeljet e mësipërme, nuk do të ofrojnë shërbimet e tyre deri në pagimin e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarin përfitues.

Jo më padi pa baza në Kushtetuese, gjoba 5 mijë dollarë – Shtrëngohen rregullat: Në rastet e kërkesave abuzive, penalitet subjekteve ose avokatëve

Ndërsa ashtu si Gjykata e Lartë, edhe Kushtetuesja është e mbingarkuar me padi e kërkesa të pabazuara, të cilat nuk plotësojnë kushtet për t’u shqyrtuar nga kjo shkallë e gjyqësorit, rregullorja e re e saj parashikon gjoba të kripura për subjektet apo avokatët që abuzojnë me të drejtën për të paraqitur kërkesa.  Jo vetëm kaq, në rastet kur Gjykata Kushtetuese konstaton falsifikime të dokumenteve, ajo mund të dërgojë subjektet për ndjekje penale.

Vetë Gjykata Kushtetuese ka miratuar më 22 dhjetor rregulloren e re për organizimin dhe funksionimin e saj.

Specifikisht, në rastet e abuzimit me të drejtën për të paraqitur kërkesë, Gjykata urdhëron gjobitjen e kërkuesit ose përfaqësuesit ligjor me gjobë në shumën nga 100,000–500,000 lekë, afërsisht 5 mijë dollarë. “Kur Gjykata konstaton se ndodhet përpara rasteve të falsifikimit të dokumenteve ose ndonjë vepre tjetër penale, ajo njëkohësisht ia dërgon materialet për hetim prokurorisë”, përcakton rregullorja.

Konsiderohet si rast i abuzimit me të drejtën për të paraqitur kërkesë kur kërkuesi ose përfaqësuesi i saj: a) paraqet kërkesë abuzive, që nënkupton ushtrimin e së drejtës për qëllime të ndryshme nga ato për të cilat ajo është parashikuar; paraqitjen e një kërkesë të sajuar; ose të tillë që Gjykata e ka të pamundur të kuptojë kërkimet e saj; përdorimi i një gjuhe ofenduese, kërcënuese ose provokuese, pavarësisht nëse i drejtohet Gjykatës, institucioneve ose palëve të tjera.

 1. b) paraqet kërkesë të përsëritur, për të njëjtin shkak dhe objekt, megjithëse ajo është shqyrtuar një herë nga Gjykata Kushtetuese;
 2. c) fsheh ose shtrembëron fakte ose rrethana që lidhen me çështjen. Gabimet e bëra pa dashje në lidhje me detaje të vogla ose interpretime të ndryshme të fakteve apo dispozitave ligjore, nuk konsiderohen abuzim me të drejtën e paraqitjes së kërkesës.

Lorenc Rabeta / SCAN

Shtëpia e Bardhë miraton reformën e emigracionit!

 

Dhoma e Përfaqësuesve miratoi të premten një projekt-ligj masiv shpenzimesh me më shumë se 100 miliardë dollarë të destinuara për reformën e imigracionit.

Akti Build Back Better përfshin dispozita që mbrojnë deri në 7.1 milion emigrantë pa dokumente nga dëbimi dhe rikap më shumë se 2 milion Green Card të papërdorura.

“Kalimi i Aktit të Ndërtimit më të Mirë në Dhomën e Përfaqësuesve është një hap i jashtëzakonshëm drejt reformës së parë kuptimplote të imigracionit në një brez,” tha CEO i Studio Legale Zoto, Ilir Zoto. “Ky projekt-ligj do të transformojë jetën e miliona njerëzve, nga mbajtësit e vizave me aftësi të larta të bllokuar në Green Card, te anëtarët e familjeve të qytetarëve të SHBA-së dhe banorët e përhershëm, te njerëzit pa dokumente që kanë jetuar dhe kontribuar për kombin tonë prej vitesh. .”

Demokratët u detyruan të zvogëlojnë dispozitat e imigracionit pas refuzimit të përsëritur nga parlamentari i Senatit të propozimeve të tyre, duke thënë se ato nuk ishin në përputhje me rregullat e Senatit.

Projektligji nuk do të arrijë në Senat deri në dhjetor.

Në vijim janë dispozitat e imigracionit në propozim:

Lejet e punës për miliona emigrant: Demokratët po ofrojnë një opsion të përkohshëm lirimi me kusht – në thelb mbrojtje nga dëbimi dhe një leje pune – për afro 7 milionë emigrantë pa dokumente që kanë jetuar në vend që nga të paktën 1 janari 2011. Nga ata 7 milionë njerëz, rreth 1.5 milionë do të kualifikohen për të fituar Green Card përmes një anëtari të familjes amerikane. Kjo është një pjesë e konsiderueshme e rreth 11 milionë emigrantëve pa dokumente që jetojnë sot në SHBA. Ata që kualifikoheshin do të mbroheshin nga dëbimi dhe mund të merrnin një leje pune.

Rimarrja e Green Card: Nëse miratohet siç është shkruar aktualisht, projektligji mund të rikuperojë më shumë se dy milionë Green Card të autorizuara më parë nga Kongresi, të cilat kanë mbetur të papërdorura që nga viti 1992.

Sipas projektligjit aktual, disa aplikantë të Green Card të bazuara në punësim, të cilët kanë qenë në pritje të numrit të prapambetur për të paktën dy vjet, do të jenë në gjendje të paguajnë një tarifë shtesë prej 5,000 dollarë për të hequr dorë nga kufizimet vjetore dhe për çdo vend dhe për t’u bërë rezidentë të përhershëm për vite me rradhë – ose edhe dekada – më shpejt. Aplikantët me bazë familjare që kanë pritur të paktën dy vjet mund të aplikojnë për të hequr kufizimet me një tarifë prej 2500 dollarë.

Projektligji synon gjithashtu të mbrojë Green Card për fituesit e Vizave të Shumëllojshmërisë, të cilët u penguan të hynin në SHBA gjatë ndalimeve të ndryshme të udhëtimit të administratës së mëparshme, ndalimeve të hyrjes të lidhura me Covid-in dhe mbylljes së ambasadave dhe konsullatës.

Kredia tatimore për fëmijët: Nën administratën Trump, afërsisht një milion fëmijë me prindër pa dokumente u ndaluan të merrnin ndihmë financiare në lidhje me Covid-in. Projektligji i ri propozon ndryshimin e rregullit.

Nëse këto dispozita hyjnë apo jo në projektligjin përfundimtar të Senatit, mbetet e paqartë, por avokatët e imigracionit po festojnë përfshirjen e çdo reforme të imigracionit si një fitore.

“Tani i takon Senatit të bëjë gjithçka që është e nevojshme për ta miratuar këtë projektligj në ligj sa më shpejt të jetë e mundur,” tha Zoto. “Jeta e miliona familjeve varet në balancë dhe është koha për të përmbushur premtimin e kombit tonë – komunitetet tona të emigrantëve, familjet, miqtë dhe fqinjët kanë pritur mjaft gjatë.”

Keni pyetje rreth emigracionit të ligjshëm? Merrni përgjigjen e tyre nga avokatë të pavarur në rrjetin tonë për vetëm 3000 Lek në muaj.