Ndryshime ne proceduren e gjykimit te shkurtuar!

Më 30.05.2021 ka hyrë në fuqi ligji nr. 41/2021, datë 23.03.2021, i cili ka ndryshuar qenësisht procedurën dhe vendimarrjen gjatë seancës paraprake, në procesin penal. Tanimë, kur i pandehuri paraqet kërkesë për gjykim të shkurtuar, gjyqtari i seancës paraprake jo vetëm verifikon aspektet formalo-procedurale të kërkesës, por edhe shprehet lidhur me pranimin ose jo të saj.

Në dallim nga parashikimi i mëparshëm i K.P.Penale, sipas së cilit kërkesa paraqitej gjatë seancës paraprake, në të cilën gjyqtari e administronte (pasi verifikonte elementet formale të saj), por pranimi ose rrëzimi i saj, bëhej nga gjyqtari i seancës gjyqësore, tanimë është gjyqtari i seancës paraprake, i cili shprehet edhe për këtë çështje.

Nëse kërkesa pranohet nga gjyqtari i seancës paraprake, çështja nuk kalon për shqyrtim në seancë gjyqësore (në themel), por zgjidhet përfundimisht në seancën paraprake.

Për këtë arsye, sipas nenit 332/dh, pika 1, shkronja “c”, të K.P.Penale, të ndryshuar me ligjin nr. 41/2021, gjyqtari i seancës paraprake, pasi pranon kërkesën për gjykim të shkurtuar, si dhe administron aktet, duke i dhënë fund hetimit gjyqësor, vendos kalimin e çështjesh në diskutime përfundimtare, duke iu dhënë kohë palëve, deri në 15 ditë, për t’u përgatitur, për të paraqitur konkluzione të tilla.

PËRDITËSIMET E LOTARISË DV 2024 | A JENI GATI PËR APLIKIM PËR LOTARINË DV 2024?

Lotaria DV 2024: Është ëndrra e shumë njerëzve të shkojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë i vetmi vend në planetin Tokë qe te jep mundësinë e asaj që quhet Lotaria e Vizave të Shumëllojshmërisë (DV). Lotaria DV quhet ndryshe edhe Lotaria e Green Card.

 

Çfarë është Lotaria e Vizave të Shumëllojshmërisë (DV) apo Lotaria e Green Card?

Pyetje të tilla lindin herë pas here:

 • Çfarë është Lotaria e Vizave të Shumëllojshmërisë (DV) apo Lotaria e Kartës së Gjelbër?
 • Kush kualifikohet për të aplikuar për lotarinë e vizave të diversitetit?
 • Si aplikoni për lotarinë e vizave të diversitetit?
 • Çfarë ndodh nëse aplikoni dhe fitoni lotarinë e kartonit jeshil?

Ka kaq shumë gjëra për të ditur rreth Lotarisë së Vizave të Shumëllojshmërisë (DV) ose Lotarisë së Green Card.

Me kalimin e kohës, kjo faqe do të ndajë me seritë tuaja të çdo artikulli që nevojitet në të kuptuarit e Lotarisë së Vizave të Shumëllojshmërisë (DV) ose Lotarisë së Green Card.

Në këtë artikull, ju do të kuptoni gjithçka dhe jo vetëm për të aplikuar në fitimin e Lotarisë e Vizave të Shumëllojshmërisë (DV), por më e rëndësishmja është se si të filloni jetën tuaj dhe të keni sukses në Shtetet e Bashkuara nëpërmjet Lotarisë së Vizave të Shumëllojshmërisë (DV).

Shënim: Lotaria DV ka kaq shumë rregullore. Ndërsa jeni duke u përgatitur për Aplikimin e ardhshëm të Lotarisë DV2024, sigurohuni që të shmangni gabimet e panevojshme që mund t’ju kushtojnë nga përzgjedhja.

 

Cila është faqja e duhur e internetit për të aplikuar për Lotarinë DV? I Faqja në internet për të aplikuar Lotarinë DV 2024

Cila është faqja zyrtare e internetit që supozohet të përdorni për të aplikuar për lotarinë e vizave të diversitetit? Cila është faqja e internetit për aplikimin e lotarisë për Green Card?

Nëse shkoni te kërkimi në Google dhe shkruani formulimin “Green card lottery” ose “Lottery për viza të ndryshme”, do të gjeni rezultate të shumta kërkimi dhe shumica e këtyre rezultateve të kërkimit nuk janë webfaqja zyrtare e aplikacionit për lotarinë e vizave të diversitetit.

Aplikimi i lotarisë së vizave të diversitetit bëhet vetëm në një faqe interneti, vetëm nga qeveria e Shteteve të Bashkuara, e cila ka autoritetin për të operuar dhe për të kryer aplikimin e lotarisë. Ju duhet të dini se çdo faqe interneti e qeverisë amerikane ose departamenti i qeverisë amerikane duhet të ketë domenin që përfundon me “dot gov” (.gov)

 

Kuptimi i .gov

.gov do të thotë shkurtesa e “Qeveri”. Nëse ndonjë faqe interneti përfundon me .com .net .org ose çfarëdo qoftë ajo, kjo nuk është faqja e internetit e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Nëse po aplikoni në ndonjë faqe interneti dhe ajo faqe interneti nuk ka .gov në fund. dijeni me siguri që nuk po plotësoni formularin e duhur të Lotarisë për Viza të Shumëllojshmërisë (DV).

Pra, faqja e internetit për të aplikuar për Lotarinë e Vizave të Shumëllojshmërisë (DV) është www.dvprogram.state.gov

DV do të thotë Viza e Shumëllojshmërisë dhe është një program.

.state do të thotë departament i shtetit. Departamenti i Shtetit është Ministri i Punëve të Jashtme i cili është i ngarkuar për të aplikuar dhe lëshuar viza për njerëzit për të ardhur në Amerikë dhe më pas .gov (d.m.th. qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës).

Pra, nëse shkoni në ndonjë websajt tjetër, çfarëdo faqe interneti që ata e quajnë atë, ato nuk janë faqja zyrtare e internetit. Nëse plotësoni të dhënat tuaja atje dhe filloni të bëni çdo formë pagese ndaj tyre, qoftë me kartë krediti, kartë debiti, Western union në faqen e caktuar të internetit, vetëm dijeni se do të mashtroheni.

Shënim: Qeveria e SHBA nuk ka ndonjë adresë tjetër që ju do të plotësoni formularin dhe në atë formular do t’ju zhvendosin në një platformë tjetër. Të gjitha aplikimet dhe informacionet për Vizën e Shumëllojshmërisë (DV)

Lotaria do të gjendet në dvprogram.state.gov

Prandaj, kini kujdes se cilën faqe interneti do të përdorni për të plotësuar formularin e aplikimit për Lotarinë e Vizave të Shumëllojshmërisë (DV).

Lotaria për Viza të Shumëllojshmërisë (DV) 2024 | Datat e Aplikimit

Aplikimi për Lotarinë e Vizës së Shumëllojshmërisë (DV) është gjithmonë i hapur midis tetorit dhe nëntorit të çdo viti.

Aplikimi për DV2024 duhet të jetë i hapur nga tetori deri në nëntor 2022. Rezultatet duhet të dalin në maj 2023. Intervistat duhet të fillojnë në tetor 2023 deri në shtator 2023.

Cilat janë datat e aplikimit për këtë Lotari për Viza Diversiteti (DV)? Pritet që në muajin shtator, mesi i shtatorit, Departamenti i Shtetit të zbulojë datat për Lotarinë e Vizave të Shumëllojshmërisë (DV).

A mund ta merrni me mend se cilat do të jenë datat për aplikimin DV2024?

REGJISTRIMI I PRONARËVE PËRFITUES, AFATI I FUNDIT DATA 30 QERSHOR 2021

Ligji Nr. 112/2020 “Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues”, është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 149, datë 13.08.2020, dhe ka hyrë në fuqi në datën 28 Gusht 2021, është në fazën e shtrirjes së efekteve të tij, me krijimin e Regjistrit të Pronarëve Përfitues. Gjithashtu në zbatim të këtij ligji është miratuar VKM nr. 1088, datë 24.12.2020 “Për përcaktimin e mënyrës dhe të procedurave të regjistrimit e publikimit të të dhënave për pronarët përfitues, si dhe të njoftimit nga autoritetet shtetërore kompetente e nga subjektet e detyruara”, e cila ka hyrë në fuqi në datën 30.12.2020.

Sipas këtij ligji, me përjashtim të personave fizikë tregtarë, personat juridikë dhe ndërmarrjet, aksionari i vetëm i të cilëve janë institucionet qëndrore dhe/ose vendore të Republikës së Shqipërisë, komunitetet fetare dhe partitë politike, subjektet e mëposhtme do të konsiderohen Subjekte Raportues dhe kanë detyrimin të raportojnë/regjistrojnë pronarët përfitues:

 • shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar;
 • shoqëritë aksionare;
 • shoqëritë kolektive;
 • shoqëritë komandite;
 • zyrat e përfaqësimit dhe degët e shoqërive të huaja;
 • shoqëritë e kursim kreditit dhe unionet e tyre;
 • shoqëritë e bashkëpunimit të ndërsjelltë;
 • shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor;
 • cdo subjekt tjetër juridik, i cili me ligj detyrohet të regjistrohet pranë QKB-së;
 • organizatat joftimiprurëse, etj.

Sipas ligjit, “Pronar përfitues”, do të konsiderohet:

 1. Individi i cili ka në pronësi ose kontrollon i fundit një subjekt juridik, përmes pronësisë direkte ose indirekte të 25% ose më tepër të:
  • aksioneve ose të drejtave të votimit;
  • pjesëmarrjes në kapitalin e atij entiteti;
  • përmes kontrollit nëpërmjet mjeteve të tjera;
  • përfiton nga transaksionet e kryera nga personi juridik në emër të tij.
 2. Themeluesi, përfaqësuesi ligjor ose individi që ushtron kontrollin e fundit efektiv në administrimin dhe kontrollin e organizatave jofitimprurëse.
 3. Krijuesi i trust-it, kujdestari/i mirëbesuari, mbrojtësi, nëse ka dhe përfituesit ose kur personat që përfitojnë nga marrëveshja ligjore ose entiteti ende nuk janë përcaktuar, klasa e personave për interesin kryesor të të cilëve marrëveshja ligjore ose entiteti është krijuar ose operon; cdo individ tjetër që ushtron kontrollin e fundit mbi trustin me anë të pronësisë direkte ose indirekte ose me mjete të tjera.

Identifikimi i Pronarit Përfitues.

Personi i autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues në aplikimin elektronik për regjistrimin e pronarit përfitues bashkëlidh dokumentacionin e nevojshëm shoqërues, në format elektronik dhe aktet të tilla si:

 1. dokumentacionin e identifikimit dhe emrin e subjektit raportues;
 2. ekstraktin e subjektit;
 3. ekstrakti i personit juridik që zotërohet nga individi i regjistruar dhe rezulton ortak/aksionar në subjektin juridik;
 4. statuti dhe aktet e brendshme të shoqërisë;
 5. kontrata ose cdo dokument tjetër që vërteton se individi i regjistruar është pronari përfitues i subjektit, sipas pronësisë „direkte“ apo „indirekte“.
 • Pronësi direkte– është pronësia e mbajtur nga një individ prej 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit ose të interesave të pronësisë në një subjekt raportues;
 • Pronësi indirekte– është pronësia e mbajtur ose kontrolli i ushtruar nga një individ në një ose më shumë persona juridikë, të cilët vecmas ose së bashku zotërojnë 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit ose interesave të pronësisë në një subjekt raportues.
  • Në rast se nuk mund të identifikohet dot individi zotërues i 25% ose më tepër, duhet të identifikohet dhe regjistrohet si pronar përfitues individi që:
   1. përcakton vendimet e marra, ose;
   2. kontrollon në cdo lloj mënyre zgjedhjen, emërimin dhe largimin e shumicës së organeve vendimmarrëse dhe/ose organeve ekzekutive të personit juridik.
  • Nëse edhe në këtë rast nuk identifikohet dot pronari përfitues, atëhere subjektet raportuese duhet të identifikojnë dhe regjistrojnë, si pronar përfitues, individin/ët që mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjekteve raportues.
  • Për të dy rastet e mësipërme, subjekti raportues duhet të dorëzojë edhe një deklaratë me shkrim të nënshkruar nga përfaqësusei ligjor i subjektit raportues, në të cilën të përcaktohen saktësisht hapat e ndërmarra për identifikimin si pronar përfitues të individit.

Afati i caktuar për regjistrim

Subjektet raportuese ekzistuese duhet të identifikojnë pronarët përfitues dhe të krijojnë e të mbajnë dokumentat përkatëse për ta, jo më vonë se data 31 dhjetor 2020. Megjithatë, afati  për regjistrimin e të dhënave të kërkuara për pronarët përfitues është brenda 60 ditëve kalendarike nga data e krijimit të Regjistrit të Pronarëve Përfitues (që pritej të ishte data 31 Mars 2021).

Me Aktin Normativ Nr. 12, datë 25.03.2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 112/2020, “Për regjistrin e pronarëve përfitues“, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 49, datë 29.03.2021 afati është shtyrë deri në datën 30 Qershor 2021.

Subjektet e regjistruar për herë të parë duhet të raportojnë të dhënat për pronarët përfitues brenda 30 ditëve nga data e regjistrimit. Përvec regjistrimeve fillestare, subjektet kanë detyrimin të raportojnë për cdo ndryshim në këto të dhëna brenda afatit 30-ditor nga data e regjistrimit të ndryshimit.

Procedura e aplikimit për regjistrim

Aplikimi për regjistrimin fillestar dhe/ose për përditësimin ose ndryshimin e të dhënave për pronarët përfitues bëhet nga personi i autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues nëpërmjet sportelit elektronik.

 1. Personi i autorizuar pajiset me nënshkrimin elektronik, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për nënshkrimin elektronik;
 2. Personi i autorizuar identifikon pronarët përfitues sipas parashikimit të ligjit dhe siguron dokumentacionin e nevojshëm;
 3. Identfikimi elektronik në portalin unik të shërbimeve e-Albania, plotësimi i formularit dhe depozitimi i dokumentacionit brenda afatit ligjor;
 4. Pranimi i aplikimit dhe reflektimi i të dhënave në regjistër.

Kundërvajtejet administrative

 • Mosregjistrimi fillestar i të dhënave për pronarin përfitues të tij brenda afateve dënohet me gjobë 250,000 lekë (shoqëritë ekzistuese), dhe 500,000 lekë (shoqëritë krijuara rishtazi);
 • Mosregjistrimi i cdo ndryshimi në të dhënat e regjistruara brenda 30 ditëve dënohet me gjobë 250,000 lekë;
 • Për shkeljet e mësipërme dënohet me gjobë prej 150,000 lekësh dhe përfaqësuesi ligjor i subjektit të regjistruar, person juridik;
 • Për subjektet, që kryejnë shkeljet e parashikuara më sipër, për më tepër se një herë, gjobat do të dyfishohen;
 • QKB-ja dhe autoriteti përgjegjës për mbajtjen e regjistrit të OJF-ve, për subjektet raportuese që kryejnë shkeljet e mësipërme, nuk do të ofrojnë shërbimet e tyre deri në pagimin e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarin përfitues.

Masat e përgjithshme anti-COVID që ndalojnë ngjarjet publike përbëjnë shkelje të Konventës

Në rastin Communaute genevoise d’action syndicale (CGAS) kundër Zvicrës (kërkesa nr. 21881/20, 15.03.2022) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut, me shumicë votash (4 pro, 3 kundër), gjeti se kishte shkelje e Nenit 11 (liria e tubimit dhe asocimit) të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut.

Kërkuesja është shoqatë sipas ligjit zviceran qëllimi i së cilës është të mbrojë interesat e punëtorëve dhe të organizatave anëtare të saj, veçanërisht në sferën e sindikatave dhe lirive demokratike. Shoqata kërkuese u ankua se u privua nga e drejta për të organizuar dhe për të marrë pjesë në veprimtari publike pas miratimit të masave qeveritare për t’u përballur me COVID-19.

Gjykata kishte parasysh në rastin në fjalë se kërcënimi ndaj shëndetit publik nga COVID-19 kishte qenë shumë serioz dhe se njohuritë për karakteristikat dhe rrezikshmërinë e virusit kishin qenë shumë të kufizuara në fillim të pandemisë; si rrjedhojë, shteteve u është dashur të reagonin me shpejtësi gjatë periudhës në fjalë. Në fillim Gjykata konsideroi se ndalimi i drejtpërdrejtë i një sjelljeje të caktuar ishte masë drastike, e cila kërkonte arsye të forta për t’u justifikuar dhe kërkonte shqyrtim veçanërisht të hollësishëm nga gjykatat e autorizuara për të peshuar interesat në fjalë.
Midis 17 marsit dhe 30 majit 2020 të gjitha ngjarjet me anë të të cilave shoqata kërkuese mund t’i kishte realizuar veprimtarinë e veta në përputhje me qëllimin e saj statutor i ishin nënshtruar një ndalese të drejtpërdrejtë. Sipas jurispudencës së gjykatës, një masë e plotë e këtillë kërkonte arsye të fuqishme për t’u justifikuar. Edhe supozimi se një arsye e tillë kishte ekzistuar – gjegjësisht nevoja për t’iu kundërvënë pandemisë globale COVID-19 efektivisht – ajo doli nga shqyrtimi i Gjykatës pas shterimit të ilaçeve vendore se nuk ishte kryer një kontroll i tillë nga gjykatat, duke përfshirë Gjykatën e Lartë Federale.

Gjykata shtoi se duke pasur parasysh urgjencën e marrjes së veprimeve të duhura për t’iu kundërvënë kërcënimit të paraqitur nga COVID-19 në fazat e para të epidemisë, nuk ishte e domosdoshme të pritej se do të zhvillohen diskutime shumë thelbësore në nivel vendi, dhe veçanërisht duke përfshirë Parlamentin, përpara miratimit të masave urgjente që ishin gjykuar si të nevojshme për trajtimin e kësaj beteje globale. Megjithatë, në rrethana të tilla shqyrtimi gjyqësor i pavarur dhe efektiv i masave të ndërmarra nga ekzekutivi ishte edhe më jetik.

Sa i përket dënimit për shkeljen e ndalimit të organizimit të ngjarjeve publike, Neni i ri 10d ishte futur në Urdhëresën O.2 COVID-19 më 17 mars 2020. Sipas kësaj dispozite, çdo person që shkeli me dashje ndalimin e mbajtjes së ngjarjeve publike sipas Nenit 6 të Urdhëresës i nënshtrohej një dënimi që nuk kalonte tre vjet ose një gjobë (me përjashtim të pranisë së një shkeljeje më të rëndë brenda kuptimit të Kodit Penal). Sipas pikëpamjes së Gjykatës, këto ishin dënime shumë të ashpra që mund të kishin efekt serioz mbi pjesëmarrësit e mundshëm apo grupet që kërkonin të organizonin ngjarje të tilla.

Në fund, Gjykata theksoi faktin se përballë krizës mbarëbotërore të shëndetit publik, Zvicra nuk kishte pasur rekurs karshi Nenit 15 të Konventës, i cili i mundësonte Shtetit Anëtar të ndërmarrë masa të caktuara për të deroguar nga Konventa detyrimet e saj në kohë lufte ose ndonjë urgjence tjetër publike që rrezikonte jetën e kombit.

Referencat nga faqja zyrtare e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut

Mbajtja e regjistrave të korrespondencës së të burgosurve në një server IT të gjyqësorit ishte në kundërshtim me Konventën

Në rastin Nuh Uzun dhe të tjerët kundër Turqisë (kërkesa nr. 49341/18 dhe 13 kërkesa të tjera) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut gjeti

 • njëzëri se kishte pasur shkelje të Nenit 8 (e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare/ e drejta për respektimin e korrespondencës) të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut;
 • me shumicë votash (6 me 1) se gjetja e shkeljes në vetvete përbënte mjaft përmbushje të drejtë sa i përket dëmit jospecifik të pësuar nga kërkuesit.

Rasti kishte të bënte kryesisht me ngarkimin e korrespondencës së kërkuesve, ndërsa ata ishin në mbajtje, në Rrjetin e Serverit Kombëtar Gjyqësor (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi – “UYAP”).

Gjykata konsideroi se korrespondenca private e kërkuesve kishte gjasa të përmbante të dhëna personale që hyjnë në fushën e mbrojtjes së jetës së tyre private. Kur kemi të bëjmë me të dhënat personale në veçanti, është qenësore të ketë rregulla të qarta, të hollësishme që rregullojnë fushëveprimin dhe zbatimin e atyre masave, bashkë me garancat minimale që synojnë ruajtjen e integritetit dhe konfidencialitetit të të dhënave dhe procedurat për asgjësimin e tyre, për t’u ofruar garancitë e duhura personave të përfshirë. Gjykata gjeti se ngarkimi i korrespondencës së të burgosurve të ndaluar dhe të dënuarve në serverin e UYAP-së doli drejtpërdrejt dhe posaçërisht nga një udhëzim i nxjerrë nga Ministria e Drejtësisë më 10 tetor 2016 dhe i rinxjerrë më 1 mars 2017. Gjykata vuri në dukje se udhëzimi u ishte drejtuar prokurorëve publikë dhe autoriteteve të burgjeve.

Dokumentet në fjalë ishin, pra, dokumente të brendshme të papublikuara, të cilat në parim nuk kishin fuqi detyruese. Sipas këndvështrimit të Gjykatës, tekstet e këtij lloji, të cilat nuk ishin nxjerrë nga ndonjë pushtet rregullues, nuk mund të konsideroheshin si “ligje” me “veçori” të mjaftueshme për qëllime të praktikës gjyqësore të Gjykatës. Së këndejmi, ndërhyrja në të drejtën e kërkuesve për të respektuar jetën private dhe korrespondencën e tyre nuk mund të thuhet se ka qenë “në përputhje me ligjin” brenda kuptimit të Nenit 8 të Konventës.

Referencat nga faqja zyrtare e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut

Vizat e reja me afat deri ne 10 vjet per te udhetuar per ne Amerike!

Zv.konsullja e SHBA-ve në Shqipëri, Crystal Overmyer ka dhënë me tepër detaje lidhur me zgjatjen e vlefshmërisë së vizave turistike dhe biznesit nga 3 në 10 vjet.

Ajo tha se SHBA gjatë kësaj periudhe është duke procesuar një numër të madh kërkesash për vizë, duke qenë se dy vitet e fundit ato u reduktuan për shkak të pandemisë.

Overmyer tha se duke qenë se në vitin 2021 nuk janë shumë viza, këtë vit ata do i rikthehen shërbimeve për të bërë të mundur sa më shumë viza për qytetarët, duke shtuar se procesi i aplikimit do të mbetet i njëjtë.

Pse u mor tani ky vendim?

Kohë pas kohe SHBA vlerësojnë vlefshmërinë e vizave dhe kjo ka të bëjë me reciprocitetin e marrëdhënieve që vendet e tjera vendosin mbi qytetarët amerikan. Kjo tregon se pjesa e vlefshmërisë së vizave B1 dhe B2 është ndryshuar në 10 vite për shqiptarët pas 1 prillit. Ne e shpërndamë këtë lajm këtë vit në 100 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve të Shqipërisë dhe SHBA-së. Dy vendet  kanë histori shumë të gjatë me njera-tjetrën.

Shqiptarët kanë miq në Amerikë dhe do vazhdojmë të krijojmë lehtësira për udhëtimet e shqiptarëve në Amerikë. Këto kanë qenë disa vite të vështira për shkak të pandemisë. Gjatë 2021 ne nuk kemi dhënë shumë viza. Por këtë vit ne po i rikthehemi shërbimeve. Ato filluan që vjet për vizat turistike do punojmë sa më shpejt që të procesojmë sa më shumë viza që të jetë e mundur. Ne po punojmë shumë shpejt.

Kjo do të thotë që ne s’do plotësojmë më dokumente apo do të kalojmë të gjitha fazat që kanë qenë dikur për vizën amerikane?

Procesi do të mbetet kryesisht i njëjti. Procesi është i thjeshtë, aplikantët do të plotësojnë një formular DS 160 që e gjejnë online, të paguajnë tarifën dhe të vijnë në takim me dokumentet e duhura. Nëse viza jepet ata marrin pasaportën dhe vendndodhjen. Dua të përmend edhe programin që nëse një qytetar ka pasur një vizë që ka skaduar në 48 muaj ata mund të riaplikojnë dhe nëse kualifikohen janë të gjithë të ftuar të shohin lajmet në ëebin tonë.

Me ndryshimin e kohëzgjatjes, ndryshon edhe afati i qëndrimit në SHBA?

Kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar që edhe pse viza vlen për 10 vjet, kjo nuk do të thotë që mund të rrish në Amerikë për 10 vite. Kjo do të thotë që mund të udhëtosh nga dhe për në SHBA në periudhën 10 vjeçare kur flasim për vizat turistike dhe biznes. Këto janë aktivitetet që përfshin kjo vizë. Ata që marrin këtë vizë mund të shkojnë për një periudhë 10 vjeçare për këtë lloj aktivitetesh.

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë njofton se në datën 18.02.2022, mori në shqyrtim në seancë gjyqësore çështjen penale Nr.70007-00466-00-2019 i Regj.Themeltar, më palë kërkuese K.D. dhe palë e interesuar: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë; Zyra e Gjendjes Gjyqësore pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve.

Gjatë shqyrtimit të çështjes në seancë gjyqësore, Kolegji vlerëson se ndërmjet Kolegjit Penal dhe Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si edhe midis gjykatave të rrethit gjyqësor dhe gjykatave administrative, ka qëndrime të ndryshme në lidhje me çështjen, se cila është gjykata kompetente për të shqyrtuar kërkesat me objekt rehabilitimin e të dënuarit sipas nenit 69 të Kodit Penal.

Në përfundim të këtij gjykimi, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, mbështetur në nenin 438 të Kodit të Procedurës Penale, vendosi:

I. Kalimin në seancë gjyqësore me trup gjykues prej 5 gjyqtarësh për shqyrtimin e çështjes penale me nr. 70007-00466-2019, datë regjistrimi 06.05.2019, me qëllim njësimin e praktikës gjyqësore në lidhje me çështjet:

1. A përfshihet në fazën e ekzekutimit të vendimit penal, procesi i hedhjes së të dhënave, shënimeve dhe heqja e tyre në regjistrin e gjendjes gjyqësore, sipas përcaktimeve të neneve 481-485 të Kodit të Procedurës Penale?

2. Cilit juridiksion i përket kompetenca e Zyrës së Gjendjes Gjyqësore për mbajtjen dhe përpunimin e të dhënave, për dhënien e informacionit apo për pretendimet eventuale mbi saktësinë e këtij informacioni që përmban regjistri i gjendjes gjyqësore?

3. Kur një person pretendon se plotëson kriteret ligjore për të përfituar nga rehabilitimi, sipas nenit 69 të Kodit Penal, por nuk arrin të realizojë këtë të drejtë, për shkak të refuzimit të shfaqur nga Zyra e Gjendjes Gjyqësore, cila është gjykata kompetente që vendos për zgjidhjen e kësaj mosmarrëveshjeje?

4. Si ndikon kryerja e një vepre tjetër penale gjatë kohës që nuk është plotësuar afati i rehabilitimit të të dënuarit sipas nenit 69 të Kodit Penal?

5. A përbën kryerja e një vepre tjetër penale shkak që subjektit t’i mohohet e drejta për të përfituar nga instituti i rehabilitimit apo kjo përbën shkak vetëm për ndërprerjen e afatit që parashikon neni 69 i Kodit Penal?

II. Zhvillimin e seancës gjyqësore në datën 11.03.2022, ora 09.30.

Hapat që duhet të ndjekin bizneset, pas regjistrimit fillestar.

Regjistrimi fillestar (hapja) e një biznesi është një nga vendimet më të rëndësishme, që një sipërmarrës duhet të marrë. Është një proces që shoqërohet patjetër, me informacione për pasojat e regjistrimit, detyrimet e shtuara, përgjegjësitë por edhe mundësi të pafundme për të pasur sukses.

Është shumë e rëndësishme në këtë fazë që të bëhet një parashikim të ardhurave dhe shpenzimeve të biznesit, për të qenë të përgatitur; por edhe për të marrë vendimet në kohën e duhur.

Në vazhdim; në hapat e para të pas-regjistrimit të biznesit, janë të nevojshme që të ndiqen disa procedura dhe praktika fillestare. Disa nga këto çështje shoqërohen me afate maksimale, që duhet të respektohen dhe disa të tjera, janë të detyrueshme për të filluar aktivitetin.

Ky është një proces fare normal, që duhet të ndiqet dhe që lidhet me përgjegjësitë e hapjes së një biznesi. Këto çështje nuk duhet të trajtohen vetëm si “frikë” e gjobave, por si një fillim i mbarë i punës. E vërteta është që ka mungesë informacioni, për hapat që duhet të ndiqen dhe, shpjegimi praktik i procedurave në një formë sa më të thjeshtuar.

Në mënyrë të thjeshtuar, hapat që duhet të ndjekin bizneset; janë si më poshtë.

 1. Hapja e llogarisë së biznesit në portalin qeveritar e-Albania. Ky është edhe hapi i parë i nevojshëm, për të pasur mundësi aksesi në shërbimet e tjera online. Meqenëse pjesa më e madhe e shërbimeve të tjera, merren tashmë jo nëpërmjet aplikimeve apo vizitave në institucionet e ndryshme, është e nevojshme hapja dhe aktivizimi i llogarisë së biznesit në këtë portal. Kjo nuk duhet të ngatërrohet me llogarinë tuaj personale në e-Albania, por llogaria e biznesit aty. Nëse ju jeni person juridik, regjistrimi i llogarisë së biznesit kryhet nga llogaria juaj personale; ndërsa, nëse ju jeni person fizik, aplikimi kryhet nga llogaria personale e individit.
 2. Hapja e llogarisë së tatimeve. Edhe ky proces është i nevojshëm, në pjesën e procedurave tatimore. Nga aty do të administrohen në vazhdim, deklarimet tatimore periodike, shtimi dhe largimi i punonjësve dhe administrimi në përgjithësi i përgjegjësive tuaja si tatim pagues. Ky regjistrim është gjithashtu mjaft i thjeshtë. Aktivizimi i llogarisë tatimore, nevojitet të kryhet ditën tjetër, pas regjistrimit të biznesit (data e regjistrimit fillestar). Regjistrimi i llogarisë së tatimeve kryhet këtu https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn. Për të krijuar llogarinë tuaj të tatimeve, keni nevojë vetëm për numrin tuaj unik të identifikimit (NUIS ose ndryshe i quajtur NIPT). Fjalëkalimi fillestar që përdoret për të aksesuar llogarinë tuaj është Tatimetemia12. Më pas do ju kërkohet vendosja e një fjalëkalimi të ri. Bëni kujdes që të ruani fjalëkalimin e vendosur, por, edhe nëse ndodh, ju do të keni mundësi të gjeneroni një fjalëkalim të ri, nëpërmjet llogarisë tuaj të biznesit në e-Albania (si pika më lart).
 3. Nënshkrimi kontratës së qirasë apo dokumenti që tregon përdorimin e ambientit, dhe depozitimi i tij; po në formë elektronike, nëpërmjet llogarisë tuaj në Tatime. Veç përdorimit nëpërmjet një marrëveshje qiraje, biznesi mund të përdorë ambientin/et, edhe nëse ato janë në pronësi të tij (biznesit dhe jo individit), apo edhe një marrëveshje hua-përdorimi. Kuadri ligjor parashikon detyrimin e përdoruesit të pronës, për të mbajtur tatimin në burim në masën 15%, nëse Qiradhënësi nuk është i regjistruar në organet tatimore, dhe arkëton qiranë si një individ i thjeshtë. Gjithashtu ligji ka parashikuar edhe minimumin e tatimit të pagueshëm. Qiraja minimale mujore; vetëm për qëllime tatimore, nuk mund të jetë më e ulët se sa 0.3% e vlerës referencë të pronës. Nëse ju jeni person fizik, dhe përdorni ambientin në pronësi tuaj apo të familjarëve tuaj, ju nuk keni detyrimin për të llogaritur, mbajtur dhe paguar tatimin në burim. Shiko VKM Nr. 469 për Përcaktimin e vlerës minimale të qirasë. Nëse ju do të paguani në të ardhmen tatimin në burim, duhet të shtoni përgjegjësinë tatimore të tatimit në burim.
 4. Hapja e llogarisë bankare. Për të pasur mundësinë e kryerjes së pagesave në emër të biznesit dhe arkëtimeve të pritshme ndaj biznesit, duhet patjetër të hapet edhe llogaria/të bankare rrjedhëse në emër të biznesit. Ky proces është gjithashtu detyrim ligjor i biznesit/tatimpaguesit, që nevojitet të hapë dhe depozitojë në formë elektronike informacionin e llogarive bankare, brenda jo më shumë se 20 ditëve kalendarike nga data e regjistrimit fillestar. Dokumentacioni i nevojshëm që kërkojnë bankat në këtë rast është; (a) Ekstrakti Historik i gjeneruar nga e-Albania, (b) Çertifikatë Regjistrimi (ose NIPT) e gjeneruar po nga e-Albania, (c) Në rastet e personave juridike Statuti dhe Akti i Themelimit, dhe (d) Dokumenti i identifikimit të përfaqësuesit ligjor. Ne këshillojmë, edhe përdorimin e shërbimit e-banking, si një mundësi mjaft e mirë dhe praktike për të kryer pagesat në të ardhmen. Ju mund të zgjidhni hapjen e llogarive bankare, në një nga bankat e licensuara të nivelit të dytë në Shqipëri https://www.bankofalbania.org/Mbikeqyrja/Subjekte_te_licencuara/Banka/
 5. Fiskalizimi. Procesi i fiskalizimit është një nga hapat më pozitive dhe vendimet më të rëndësishme, të vitit 2021. Tashmë çdo subjekt në Shqipëri, që pranon dhe lëshon fatura, është i detyruar që të përshtasë sistemin e faturimit të tij. Ky proces është shoqëruar me të panjohura dhe trajtuar shpesh si një pengesë për bizneset, për arsye të mos-kuptimit apo shtimit të kostos. Në të vërtetë, ky është një proces krejt normal, mjaft pozitiv dhe që do të ndodhte patjetër, si pjesë e zhvillimeve teknologjike në këtë fushë. Kjo është një mundësi mjaft e mirë për bizneset, për të pasur informacion në kohë reale dhe lehtësur procesin e lëshimit dhe pranimit të faturave. Ajo që ka ndryshuar në thelb, është vetëm, zevëndësimi i metodës së lëshimit/pranimit të faturave, tashmë jo nëpërmjet faturave fizike në letër, por në formë elektronike. Si çdo proces i ri ai shoqërohet me të panjohura dhe rezistencë normale nga ndryshimi, por, të paktën deri tani, dhe priten ende efekte pozitive në të ardhmen, ky proces ka lehtësuar ndjeshëm punën e përditshme të bizneseve. Për të pasur mundësinë e pranimit dhe lëshimit të faturave një biznes duhet të ndjekë këto dy hapa. (a) Pajiset me Certifikatën e Fiskalizimit, e cila jepet nga ky aplikacion https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13691. Kostoja e këtij shërbimi; e pagueshme si tarifë vjetore për institucionin publik të AKSHI (Agjencia Kombëtare e Teknologjisë së Informacionit) publik është 4 000 lekë/vit, dhe (b)Zgjedhë për të përdorur, nga lista e kompanive të certifikuara https://www.tatime.gov.al/c/424/494/lista-e-subjekteve-te-certifikuara një nga zgjidhjet e njohura softuerike, për lëshimin/marrjen e faturave elektronike.
 6. Interesimi dhe ndjekja e procedurave për tu pajisur me leje/licensë, në varësi të aktivitetit tuaj. Gjithashtu një nga pikat më të rëndësishme që duhet të ndiqet në këtë fazë. Disa nga llojet e aktiviteteve, që ju mund të zgjidhni të kryeni, shoqërohen edhe me marrjen paraprake të një licensë apo leje nga institucionet përkatëse. Nëse ju nuk jeni pajisur paraprakisht me një dokument të tillë, mund të ndodhë që të mos keni të drejtë të kryeni aktivitetin tuaj. Psh. Nëse ju jeni një klinikë dentare, duhet që subjekti juaj paraprakisht të licensohet për të funksionuar si një klinikë dentare. Llojet e liçensave dhe informacion për marrjen e tyre e gjeni në këtë link https://qkb.gov.al/informacion-mbi-proceduren/regjistri-i-licencave-autorizimeve-dhe-lejeve/informacion-mbi-licensat-autorizimet-dhe-lejet/.
 7. Aplikimi në Regjistrin e Pronarëve Përfitues. Një nga pikat e procedurës fillestare që duhet të ndjekim është aplikimi për regjistrimin fillestar të Pronarëve Përfitues. Çështja është paksa e ndjeshme, por asgjë për t’u shqetësuar, sepse shoqërohet me paraqitjen e dokumentacionit, afatet dhe penalitetet, në rast të tejkalimit të këtyre afateve. Ky aplikim kryhet vetëm nga personat juridike dhe përjashtohen nga ky detyrim personat fizik. Për të kryer këtë aplikim nevojitet, (a) Marrja e nënshkrimit elektronik në emër të përfaqësuesit ligjor. Shërbimi për marrjen e nënshkrimit elektronik paraqitet në këtë link https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13521 dhe (b) aplikimi për regjistrin e pronarëve më pas këtu https://e-albania.al /eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14519. Dokumentacioni dhe informacioni i nevojshëm në këtë rast është; Ekstrakti, Statuti/Akti i Themelimit, ID të Pronarëve Përfitues, informacion për përqindjen e pronësisë dhe të dhënat e pronarëve përfitues.
 8. Interesimi për pagesën e taksave vendore. Pagesa e taksave vendore në Shqipëri; në pjesën kryesore të tyre, paguhen një herë në vit. Afati i pagesës së taksave është data 20 Prill e vitit për të cilin paguhen taksat. Në rastin e regjistrimit rishtazi, afati i pagesës është një muaj pas regjistrimit fillestar.
 9. Përgatitja e një vule në emër të biznesit. Një ide e mirë për të pasur mundësinë e formalit të procedurave tuaja të brendshme. Gjithashtu, vula nevojitet në raste të aplikimeve apo korrespodencave në institucionet publike.
 10. Interesimi për lejen e punës dhe më pas të qëndrimit për shtetasit e huaj. Në rastin e punësimit të shtetasve të huaj në Shqipëri, nevojitet fillimisht aplikim për marrjen e lejes së punës. Në rastin e shtetasve banues në Bashkimin Europian dhe Kosovë, ligji parashikon ndjekjen e një procedura të thjeshtuar të marrje së Leje së Punës. Në vazhdim, në punonjësi do të vijoj të qëndrojë në Shqipëri, nevojitet të pajisjet me Leje Qëndrimi.

Ndjekja e këtyre çështjeve veçmas, përveç plotësimit të detyrimit ligjor, është edhe një fillim i mbarë i administrimit të biznesit. Ky proces nuk ka përse të jetë i shoqëruar me shqetësime ose nxitime të plotësimit të afateve, por një detyrim ligjor i juaji, si një përgjegjësi e shtuar në punën dhe përgjegjësinë që keni marrë. Ne ju rekomandojmë, pavarësisht angazhimit të personelit të jashtëm që ndjek këto procedura, ju të jeni pjesë e marrjes së vendimeve, dhe keni informacionin e nevojshëm se çfarë po ndodh me biznesin tuaj.

Ne shpresojmë që ky informacion të jetë sado pak i vlefshëm për Ju dhe ti shërbejë qartësimit të nevojës për të ndjekur këto procedura dhe jo thjesht detyrimit ligjor të tyre. Ky është vetëm fillimi i një pune mjaft të lodhshme, në një mjedis ekonomik që ndryshon kaq shpesh.

Tatimi mbi fitimin; afatet dhe deklarimi

Fusha e zbatimit

Tatimit mbi fitimin i nënshtrohen:

 • Personat juridikë dhe ortakëritë me të ardhura mbi 8 000 000 lekë në vit
 • Personat juridikë, si dhe ortakëritë e tjera të personave të themeluara ose të organizuara në bazë të një ligji të huaj dhe që ushtrojnë veprimtari në territorin e Republikës së Shqipërisë;
 • Çdo person tjetër, pavarësisht nga statusi ose forma ligjore e regjistrimit apo e njohjes së tij, , me përjashtim të rastit kur ky person është subjekt i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël.

Kujdes: Çdo person, pavarësisht nga statusi ose forma ligjore e regjistrimit apo e njohjes së tij, kur është a bëhet subjekt i tatimit mbi fitimin, ka të drejtë të kërkojë çregjistrimin në çdo kohë, por jo të kalojë si subjekt, që i nënshtrohet tatimit të thjeshtuar mbi fitimin mbi biznesin e vogël.

Detyrimi për të paguar tatimin mbi fitimin
Tatimpaguesit rezidentë i nënshtrohen tatimit mbi fitimet e realizuara nga të gjitha burimet brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Tatimpaguesit jorezidentë i nënshtrohen tatimit mbi fitimet e realizuara nga të gjitha të ardhurat, me burim në Republikën e Shqipërisë

Përjashtohen nga tatimi mbi fitimin: Organet e qeverisjes qëndrore dhe vendore, Banka e Shqipërisë, shoqata humanitare, organizata ndërkombëtare, kur parashikohet nga marrëveshje të veçanta, sipërmarrje të parashikuara në marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Kuvendi, fondacionet ose institucionet financiare jo bankare të krijuara ose të transferuara me Vendim të Këshillit të Ministrave, shtëpitë filmike të prodhimit kinematografik, të subvencionuara nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë, Fondi i pensionit vullnetar i administruar.

Kujdes: Të gjitha subjektet e lartpërmendura, janë të detyruara të dorëzojnë në organet tatimore deklaratën tatimore dhe bilancin vjetor, në të njëjtat afate si subjektet, që i nënshtrohen tatimit mbi fitimin.

Strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”, Përjashtohen nga tatimi mbi fitimin,  për një periudhë 10-vjeçare për ato struktura, të cilat përfitojnë statusin special deri në dhjetor 2024. Efektet e përjashtimit fillojnë në momentin e fillimit të veprimtarisë ekonomike të strukturës akomoduese, por jo më vonë se 3 vjet nga marrja e statusit special.

Fitimi i tatueshëm

Fitimi i tatueshëm rezulton si diferencë e të ardhurave gjithsej të realizuara gjatë periudhës tatimore (viti kalendarik), me shpenzimet e njohura.

Fitimi i tatueshëm për periudhën tatimore përcaktohet në bazë të bilancit dhe të anekseve të tij, që duhet të jenë hartuar në përputhje me ligjin Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare.

Të ardhurat

Të ardhurat gjithsej nënkuptojnë çdo lloj të ardhure, të realizuar gjatë periudhës tatimore dhe përfshijnë, pa u kufizuar vetëm në to, të ardhurat e realizuara nga furnizimi i mallrave dhe shërbimeve, të ardhurat nga pjesëmarrjet, të ardhurat nga interesat, të ardhurat nga shfrytëzimi i pasurisë së luajtshme e të paluajtshme.

Shpenzimet

Shpenzimet e njohura (zbritshme)

Për të qenë të njohura (të zbritshme) shpenzimet duhet të përmbushin këto kushte:

 1. të jenë kryer në interes të drejtpërdrejtë të veprimtarisë ekonomike të sipërmarrjes;
 2. të jenë kryer efektivisht;
 3. të jenë pasqyruar nëpërmjet një veprimi kontabël duke pakësuar aktivet neto;
 4. të jenë të provuara me dokumentacionin përkatës justifikues ligjor.

Shpenzimet të panjohura (zbritshme)
Për efekt të përcaktimit të fitimit të tatueshëm, nuk njihen shpenzimet që ligji i tatimit mbi të ardhurat i ka përcaktuar në një listë shteruese. Për më shumë informacion referojuni Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat”, neni 21, të cilin mund ta gjeni më poshtë.

Shkalla tatimore

Shkalla e tatimit mbi fitimin është:

0 % për tatimpaguesit me të ardhura deri në 14 000 000 lekë në vit.

15% për tatimpaguesit me të ardhura mbi 14 000 000 lekë në vit.

Shkalla e tatimit mbi fitimin është 5 % per:

 • Për personat juridikë, të cilët ushtrojnë aktivitet për prodhimin/zhvillimin e software-ve
 • Për personat juridikë, të cilët zhvillojnë veprimtari ekonomike sipas Ligjit nr. 38/2012, “Për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor”
 • Për personat juridikë, të cilët ushtrojnë veprimtari ekonomike në industrinë automotive.

Për subjektet, të cilat zhvillojnë veprimtari pritëse të certifikuar si “agroturizëm”, sipas legjislacionit në fuqi në fushën e turizmit, shkalla e tatimit mbi fitimin është 5 %. Kjo shkallë aplikohet për një periudhë 10-vjeçare për personat juridikë që përfitojnë statusin “subjekt I certifikuar agroturizmi”, deri më 31 dhjetor 2021. Aplikimi i shkallës së reduktuar fillon në vitin tatimor pasardhës, pas përfitimit të statusit “subjekt i certifikuar agroturizmi.

Pagesa e tatimit

Parapagimi – këstet paraprake të tatimit mbi fitimin
Tatimi mbi fitimin paguhet çdo tremujor ose çdo muaj në formë paradhënie gjatë vitit, bazuar në këste mujore.
Këstet mund të paguhen edhe në baza mujore, në shumat si më poshtë:

Rasti i përgjithshëm

 • për muajt janar – mars, të periudhës vijuese tatimore, shumën e tatimit mbi fitimin për periudhën tatimore të dy viteve më parë pjesëtuar me 12;
 • për muajt prill – dhjetor, të periudhës vijuese tatimore, shumën e tatimit mbi fitimin për periudhën paraardhëse tatimore pjesëtuar me 12.

Raste të veçantë
Në rastin kur tatimpaguesi e fillon veprimtarinë gjatë periudhës tatimore të vitit të dytë paraardhës, parapagimet janë:

 • për muajt janar – mars, të periudhës vijuese tatimore, sa shuma e tatimit mbi fitimin për periudhën tatimore të dy viteve më parë pjesëtuar me numrin e muajve, gjatë të cilëve tatimpaguesi ka ushtruar veprimtarinë tatimore.
 • për muajt prill – dhjetor, të periudhës vijuese tatimore, sa shuma e tatimit mbi fitimin për periudhën paraardhëse tatimore pjesëtuar me 12.

Në rastin kur tatimpaguesi e fillon veprimtarinë gjatë periudhës paraardhëse tatimore, parapagimet janë:

 • për muajt janar – mars, të periudhës vijuese tatimore, sa shuma e vlerësuar e tatimit mbi fitimin për periudhën e mëparshme, pjesëtuar me numrin e muajve të periudhës së mëparshme, gjatë të cilëve është ushtruar veprimtari.
 • për muajt prill – dhjetor, të periudhës vijuese tatimore, sa shuma e tatimit mbi fitimin për periudhën paraardhëse tatimore pjesëtuar me 12.

Në rastin kur një tatimpagues fillon të ushtrojë një veprimtari në periudhën vijuese tatimore, parapagimet janë:

 • sa shuma e vlerësuar e tatimit mbi fitimin për periudhën vijuese, pjesëtuar me numrin e muajve të mbetur nga periudha vijuese tatimore.

Përjashtim

 • Tatimpaguesit që fillojnë veprimtarinë në periudhën vijuese dhe ushtrojnë veprimtari në sferën prodhuese nuk do t’i nënshtrohen parapagimit të detyrimit për tatimin mbi fitimin për një periudhë 6 – mujore ose për periudhën e mbetur deri në fund të vitit vijues, nëse kjo periudhë është edhe më e vogël se 6 muaj.

Korrigjimi i kësteve paraprake
Në rastin kur tatimpaguesi, në çdo kohë, gjatë periudhës tatimore, vërteton se tatimi mbi fitimin për këtë periudhë tatimore do të jetë, më i ulët se tatimi mbi fitimin në periudhën paraardhëse ose periudhën e dytë paraardhëse, atëherë organet tatimore pranojnë zvogëlimin e parapagimeve.

Në rast se tatimpaguesi ka ulur këstet e parapagimit, të caktuara nga organi tatimor, dhe detyrimi tatimor vjetor për tatimfitimin, që rezulton nga bilanci, tejkalon parapagimin me më shumë se 10%, ai duhet të paguajë kamatëvonesa mbi diferencën ndërmjet detyrimit real vjetor dhe shumës së parapaguar gjatë vitit.

Nëse organet tatimore vlerësojnë se tatimi mbi fitimin për periudhën vijuese tatimore do të tejkalojë me më tepër se 10% tatimin mbi fitimin e periudhës së mëparshme tatimore, ato mund të rregullojnë në rritje parapagimet, në përputhje me tatimin mbi fitimin e vlerësuar prej tyre.

Deklarata dhe llogaritja përfundimtare e tatimit

Tatimpaguesi me mbylljen e vitit kalendarik, përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave, të cilën mund ta gjeni më poshtë.
Formulari i Deklaratës e Pagesës së Tatimit mbi Fitimin dorëzohet në organet tatimore brenda datës 31 Mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij.

Mund të paraqiten këto raste:

Nëse tatimi i deklaruar dhe i paguar në bazë të deklaratës vjetore është më i madh se:

 • shuma e kësteve mujore të paradhënieve të paguara gjatë vitit dhe
 • tatimi i huaj i paguar, (i cili kreditohet) tatimpaguesi paguan diferencën, brenda datës 31 Mars të vitit të ardhshëm.

Nëse tatimi i deklaruar dhe i paguar në bazë të deklaratës vjetore është më i vogël se:

 • shuma e kësteve mujore të paradhënieve të paguara gjatë vitit; dhe
 • tatimi i huaj i paguar, ( i cili kreditohet) administrata tatimore e kalon shumën e paguar më tepër për llogari të detyrimeve të tjera tatimore, të papaguara nga tatimpaguesi.

Nëse tatimpaguesi nuk ka detyrime të tjera tatimore të papaguara, me miratimin me shkrim të tij, shuma e mbetur, nëse ka:

 • rimbursohet automatikisht, brenda 30 ditëve kalendarike nga data e deklarimit dhe e pagesës nga tatimpaguesi;
 • kalohet për llogari të detyrimeve tatimore të ardhshme të tatimpaguesit.

Destinimi i fitimit

Shoqëritë tregtare, sipas pagimit të tatimit mbi fitimin, brenda një afati prej 6 muajsh nga data e mbylljes së vitit financiar, duhet të miratojnë në asamblenë e ortakëve apo organin kompetent vendimmarrës të shoqërisë:

 • rezultatet financiare të vitit paraardhës dhe
 • të destinojnë fitimin pas tatimit,

duke përcaktuar:

 • shumën e rezervave ligjore
 • pjesën që do të përdoret për investime ose për shtesë kapitali dhe
 • pjesën që do të shpërndahet në formë dividendi.

Shoqëritë tregtare, duhet të depozitojnë pranë administratës tatimore, jo më vonë se data 31 korrik e vitit kalendarik, vendimin e organit përgjegjës, për miratimin e rezultatit dhe destinimin e fitimit pas tatimit.

Ky detyrim mbetet edhe nëse rezultati për vitin ushtrimor ka qenë me humbje apo zero.

Kujdes: Për paraqitjen me vonesë të këtij vendimi zbatohet një gjobë prej 10 000 lekësh.

Personi juridik duhet të deklarojë dhe të paguajë për llogari të administratës tatimore tatimin mbi dividendin e pagueshëm, jo më vonë se data 20 gusht e vitit kur bëhet miratimi i rezultateve, pavarësisht nëse është bërë ose jo shpërndarja e dividendit.

MOTORRET ELEKTRIK, MUND T’JU SHPIEN EDHE NE BURG.

Ligji parashikon se per motomjetet, ku bejne pjese edhe motorret elektrike si me poshte, duhet te pajiseni me leje drejtimi , patente per ti drejtuar ata.

Motomjet quhet edhe motorri elektrik i cili ka ose shpejtesi mbi 50 kmh , ose dy ndenjëse ose fuqi motorrike mbi 4 kw.

Ne nenin 52 pika 4, të ligjit nr. 8378, dt. 22.07.1998, Kodi Rrugor, parashikohet se:

1-Ciklomotorët janë mjete me motorr, me dy ose tre rrota që kanë këto karakteristika:

a) Motorr me cilindrate jo më të mëdha se 50 cc……

b) Aftësi lëvizëse mbi rrugë horizontale me një shpejtësi deri në 50 km/h, nqs është motor me djegie të brendshme,

c) Ndenjëse njëvendëshe që nuk lejon transportin e një njeriu tjetër përveç drejtuesit të mjetit,

2-. Ciklomotorët me tri rrota, në sajë të ndërtimit të tyre, mund të përdoren për transport mallrash; pesha e përgjithshme me ngarkesë të plotë dhe përmasat gabaritë nuk mund të jenë më të mëdha se sa kufijtë e përcaktuar me udhëzim të veçantë të Ministrisë që mbulon veprimtarinë përkatëse, në përputhje me normativat e Komunitetit Evropian

3- Karakteristikat, për të cilat bëhet fjalë në pikat 1 dhe 2, janë karakteristikat konstruktive të mjetit. Në aktet në zbatim janë përcaktuar kriteret për përcaktimin e karakteristikave të sipërtreguara dhe mënyrat për kontrollin e tyre, si dhe udhëzimet teknike për verifikimin e tyre me gjendjen faktike.

4- Mjetet e mësipërme kur e kalojnë kufirin e përcaktuar, qoftë dhe për njërën prej karakteristikave të treguara në pikat 1 dhe 2 konsiderohen motomjete.

Me ndryshimet e bëra në Kodin Rrugor me ligjin nr. 175/2014, në nenin 115 pika 3 përcaktohet kategorizimi i lejeve të drejtimit për motomjetet dhe automjetet, ndërsa në nenin 123 pika 2/ë, vlefshmëria e tyre.

Neni 115 pika 3 për kategorinë AM parashikon: “Çiklomotorë me dy rrota, kategoria L1, me shpejtësi maksimale më e madhe se 25 km/h dhe jo më shumë se 45 km/h; fuqia cilindrike e të cilit më e vogël apo e barabartë me 50 cm 3 nëse është me djegie të brndshme, apo fuqia maksimale e vazhdueshme është më e vogël apo e barabartë me 4 kw për motorët elektrike.

Ndërsa neni 123 pika 2/ë për vlefshmërinë e lejedrejtimit parashikon, Leje drejtimi e kategorisë B është e vlefshme në territorin kombëtar për të drejtuar mjete rrugore me tri rrota me fuqi më të madhe se 15 kw si dhe motomjetet e kategorisë A1, me kusht që mbajtësi i lejedrejtimit të jetë të paktën 21 vjeç.

Pra, për të drejtuar një motomjet apo nje motorr elektrik si me siper është e nevojshme të kaloni një provim te kontrollit të njohurive teorike dhe pas provës së verifikimit të aftësive drejtuese e të sjelljes, Ju mund te pajiseni me lejedrejtimi. Vetem keshtu mund ti shmangeni burgut.

Jo më padi pa baza në Kushtetuese, gjoba 5 mijë dollarë – Shtrëngohen rregullat: Në rastet e kërkesave abuzive, penalitet subjekteve ose avokatëve

Ndërsa ashtu si Gjykata e Lartë, edhe Kushtetuesja është e mbingarkuar me padi e kërkesa të pabazuara, të cilat nuk plotësojnë kushtet për t’u shqyrtuar nga kjo shkallë e gjyqësorit, rregullorja e re e saj parashikon gjoba të kripura për subjektet apo avokatët që abuzojnë me të drejtën për të paraqitur kërkesa.  Jo vetëm kaq, në rastet kur Gjykata Kushtetuese konstaton falsifikime të dokumenteve, ajo mund të dërgojë subjektet për ndjekje penale.

Vetë Gjykata Kushtetuese ka miratuar më 22 dhjetor rregulloren e re për organizimin dhe funksionimin e saj.

Specifikisht, në rastet e abuzimit me të drejtën për të paraqitur kërkesë, Gjykata urdhëron gjobitjen e kërkuesit ose përfaqësuesit ligjor me gjobë në shumën nga 100,000–500,000 lekë, afërsisht 5 mijë dollarë. “Kur Gjykata konstaton se ndodhet përpara rasteve të falsifikimit të dokumenteve ose ndonjë vepre tjetër penale, ajo njëkohësisht ia dërgon materialet për hetim prokurorisë”, përcakton rregullorja.

Konsiderohet si rast i abuzimit me të drejtën për të paraqitur kërkesë kur kërkuesi ose përfaqësuesi i saj: a) paraqet kërkesë abuzive, që nënkupton ushtrimin e së drejtës për qëllime të ndryshme nga ato për të cilat ajo është parashikuar; paraqitjen e një kërkesë të sajuar; ose të tillë që Gjykata e ka të pamundur të kuptojë kërkimet e saj; përdorimi i një gjuhe ofenduese, kërcënuese ose provokuese, pavarësisht nëse i drejtohet Gjykatës, institucioneve ose palëve të tjera.

 1. b) paraqet kërkesë të përsëritur, për të njëjtin shkak dhe objekt, megjithëse ajo është shqyrtuar një herë nga Gjykata Kushtetuese;
 2. c) fsheh ose shtrembëron fakte ose rrethana që lidhen me çështjen. Gabimet e bëra pa dashje në lidhje me detaje të vogla ose interpretime të ndryshme të fakteve apo dispozitave ligjore, nuk konsiderohen abuzim me të drejtën e paraqitjes së kërkesës.

Lorenc Rabeta / SCAN