MOTORRET ELEKTRIK, MUND T’JU SHPIEN EDHE NE BURG.

Ligji parashikon se per motomjetet, ku bejne pjese edhe motorret elektrike si me poshte, duhet te pajiseni me leje drejtimi , patente per ti drejtuar ata.

Motomjet quhet edhe motorri elektrik i cili ka ose shpejtesi mbi 50 kmh , ose dy ndenjëse ose fuqi motorrike mbi 4 kw.

Ne nenin 52 pika 4, të ligjit nr. 8378, dt. 22.07.1998, Kodi Rrugor, parashikohet se:

1-Ciklomotorët janë mjete me motorr, me dy ose tre rrota që kanë këto karakteristika:

a) Motorr me cilindrate jo më të mëdha se 50 cc……

b) Aftësi lëvizëse mbi rrugë horizontale me një shpejtësi deri në 50 km/h, nqs është motor me djegie të brendshme,

c) Ndenjëse njëvendëshe që nuk lejon transportin e një njeriu tjetër përveç drejtuesit të mjetit,

2-. Ciklomotorët me tri rrota, në sajë të ndërtimit të tyre, mund të përdoren për transport mallrash; pesha e përgjithshme me ngarkesë të plotë dhe përmasat gabaritë nuk mund të jenë më të mëdha se sa kufijtë e përcaktuar me udhëzim të veçantë të Ministrisë që mbulon veprimtarinë përkatëse, në përputhje me normativat e Komunitetit Evropian

3- Karakteristikat, për të cilat bëhet fjalë në pikat 1 dhe 2, janë karakteristikat konstruktive të mjetit. Në aktet në zbatim janë përcaktuar kriteret për përcaktimin e karakteristikave të sipërtreguara dhe mënyrat për kontrollin e tyre, si dhe udhëzimet teknike për verifikimin e tyre me gjendjen faktike.

4- Mjetet e mësipërme kur e kalojnë kufirin e përcaktuar, qoftë dhe për njërën prej karakteristikave të treguara në pikat 1 dhe 2 konsiderohen motomjete.

Me ndryshimet e bëra në Kodin Rrugor me ligjin nr. 175/2014, në nenin 115 pika 3 përcaktohet kategorizimi i lejeve të drejtimit për motomjetet dhe automjetet, ndërsa në nenin 123 pika 2/ë, vlefshmëria e tyre.

Neni 115 pika 3 për kategorinë AM parashikon: “Çiklomotorë me dy rrota, kategoria L1, me shpejtësi maksimale më e madhe se 25 km/h dhe jo më shumë se 45 km/h; fuqia cilindrike e të cilit më e vogël apo e barabartë me 50 cm 3 nëse është me djegie të brndshme, apo fuqia maksimale e vazhdueshme është më e vogël apo e barabartë me 4 kw për motorët elektrike.

Ndërsa neni 123 pika 2/ë për vlefshmërinë e lejedrejtimit parashikon, Leje drejtimi e kategorisë B është e vlefshme në territorin kombëtar për të drejtuar mjete rrugore me tri rrota me fuqi më të madhe se 15 kw si dhe motomjetet e kategorisë A1, me kusht që mbajtësi i lejedrejtimit të jetë të paktën 21 vjeç.

Pra, për të drejtuar një motomjet apo nje motorr elektrik si me siper është e nevojshme të kaloni një provim te kontrollit të njohurive teorike dhe pas provës së verifikimit të aftësive drejtuese e të sjelljes, Ju mund te pajiseni me lejedrejtimi. Vetem keshtu mund ti shmangeni burgut.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *